ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa de Cupons a la internacionalització - Segona Convocatòria

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització26/11/2020

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu:

El Programa de Cupons a la Internacionalització ofereix ajuts a empreses per a la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització, els proveïdors dels quals seran les entitats empresarials acreditades per ACCIÓ com Agents de Suport a la Internacionalització. La llista de proveïdors acreditats es pot consultar a la pagina web d'ACCIÓ.

Beneficiaris:

- Empreses que exportin un màxim del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat i,

- acreditin una facturació mínima de 100.000 euros i una facturació mínima per exportacions de 5.000 euros l'any 2019.

Un mateix beneficiari pot sol•licitar, per serveis diferents, més d’un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 4.000 euros per al conjunt de sol•licituds fetes
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.


Despeses subvencionables:

•    Plans de promoció internacional. Ha d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.
•    Subcontractació Export Manager.

Ajut:

La intensitat de l'ajut serà d'un màxim del 80% del cost del servei, amb un ajut màxim de 2.400 euros pel cupó al pla de promoció internacional i de 4.000 euros pel cupó a la subcontractació d'un Export Manager.

Termini:

Els projectes es podran executar entre la data de publicació de la convocatoria al DOGC i el 30 de juny de 2021.

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol•licituds es resoldran per ordre d’entrada dels expedients al registre i fins a l’exhauriment del pressupost.

Tramitació

 

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/1655/2020, de 8 de juliol, (DOGC. Núm 8178)

ACCIÓ

Ramon Camí
rcami@gencat.cat