ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

"Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020).

Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) / Departament d'Empresa i Coneixement

Ajuts per a projectes de recerca en diferents àmbits científics amb l'objectiu d'analitzar l'impacte de l'epidèmia COVID-19 i del concepte de pandèmia, més en general, a la nostra societat i proposar noves mesures, models i línies d'actuació que contribueixin a superar-ne les conseqüències i a definir nous models preventius, d'anàlisi i de tractament.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/10/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya i dels centres de recerca CERCA de Catalunya.

Despeses subvenconables

Les despeses subvencionables són les que es deriven del desenvolupament del projecte:

  • Despeses de contractació de personal tècnic o amb el grau necessari per a la realització del projecte, sense vinculació funcionarial, estatutària o laboral amb l'entitat a la qual queda vinculat l'ajut, i que es podrà incorporar al projecte durant tot o durant una part del temps previst de durada.
  • Despeses d'execució, que inclouen: el material inventariable i l'equipament científic indispensable per a la realització del projecte; l'adquisició de material fungible i altres despeses complementàries directament relacionades amb l'execució del projecte (costos per l'ús d'alguns serveis centrals i generals de suport de la recerca de l'entitat beneficiària, col·laboracions externes, assistència tècnica, despeses externes de consultoria i serveis relacionats amb els projectes).
  • Despeses de publicació i difusió de resultats. S'inclouen: despeses per a la revisió de manuscrits; despeses de publicació en revistes científiques (també en accés obert) i despeses derivades de la incorporació a repositoris d'accés lliure.
  • Despeses de viatges, sempre que siguin necessaris per a la realització del projecte i per a la difusió de resultats, així com la inscripció a congressos, sempre per a personal que formi part de l'equip del projecte de recerca i per al personal tècnic que hi estigui vinculat. S'hi inclouen les despeses de manutenció relacionades amb aquests viatges, però no són elegibles les despeses protocol·làries.
  • Sempre que estigui justificat i motivat, es podran incloure despeses de coordinació i despeses relacionades amb estades d'investigadors convidats i experts internacionals que es considerin indispensables per a l'execució del projecte.

Més informació i tramitació

Termini

Termini de presentació de sol·licituds: del dia 7 de setembre de 2020 fins a les 14:00:00h (hora local Barcelona) del dia 30 d'octubre del 2020.

Referència legal DOGC Núm. 8179 /Data 17/07/2020. Resolució EMC/1729/2020

Contacte

AGAUR

Victoria Miquel

vmiquel@gencat.cat