ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (reempresa) a la província de Barcelona per a l'any 2020

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 16/10/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals de la província de Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, i tinguin subscrit i en vigor un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell local.

Quantia

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de quatre-cents vuitanta-dos mil sis-cents vint-i-cinc euros (482.625,00 €) i anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost corporatiu i per les quanties màximes següents:

  • G/30103/43300/46200, per un import de 439.250,00 euros.
  • G/30103/43300/46700, per un import de 43.375,00 euros.

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona. Data 17-7-2020