ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Avançaments ERTO Ripoll

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/09/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objecte

L'objecte de les presents bases és l'establiment d'una línia de avançaments reintegrables per a aquelles persones incloses en un ERTO/ERO provocat per la crisi del Covid-19, i que encara no hagin cobrat la prestació per desocupació, i per tant estiguin en una situació de dificultats econòmiques, amb la finalitat que puguin disposar de líquid, per facilitar el desenvolupament personal i familiar, i poder fer front a les despeses corrents, davant de la situació excepcional ocasionada per l’estat d’alarma.

Finalitat

L’atorgament d’aquests ajuts pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat pública, que no és un altre que ajudar als vilatans de Ripoll que s’han vist afectats per un ERTO/ERO, com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que van obligar a tancar empreses o a reduir-ne l’activitat.


Beneficiaris i conceptes subvencionables

Podran ser beneficiaris d’aquest ajut les persones que s’hagin vist afectades per la suspensió de l’ activitat econòmica de l’empresa on treballen i hagin estat inclosos en un ERTO/ERO provocat per la Covid-19, i que en el moment de la sol·licitud no hagin cobrat la prestació.

Així mateix hauran de complir les condicions següents:

a)Estar empadronat a Ripoll abans de la declaració estat emergència

b)Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Ripoll en la data de sol·licitud de l’ajut reintegrable.

c)Acreditar que es troba al corrent de compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en la data de finalització del termini de la sol·licitud.

d)No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, generalde subvencions.

e)Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes mínimes (Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE).

f)Compliment de qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la normativa vigent d’aplicació.Butlletí Oficialde la Província de GironaNúm. BOP 176 · Núm. edicte 6541 · Data 10-09-2020 · CVE BOP-2020_0_176_6541 · Pàg. 5-15 · https://ddgi.cat/bop AJUNTAMENT DE LA COMTAL VILA DE RIPOLL

g)Haver justificat qualsevol ajut atorgat anteriorment per l’Ajuntament de Ripoll

h)Acceptar i complir les bases i condicions fixades per la seva aprovació.i)Comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació o alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas de no compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.j)Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament

Referència legal BASES

AJUNTAMENT DE RIPOLL

 

https://ripoll.cat/