ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línea de reactivació de l' Activitat Econòmica i Comercial de Matadepera

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització01/12/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objecte

L'Objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de subvencions per part de la Regidoria de promoció econòmica de Matadepera, per promoure i dinamitzar l’activitat econòmica local com a eina bàsica de cohesió social i impuls de l’activitat econòmica.

Es pretén protegir l'interès general del municipi de Matadepera, donant suport a les persones autònomes, microempresa i petita empresa, per a minimitzar l'impacte de la crisis econòmica provocada pel COVID-19 i aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produeixi al més aviat possible una reactivació de l'economia del municipi, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades.


Quantia dels ajuts

La quantia màxima de la subvenció serà de 80.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16 433 47900 “Subvencions per a la promoció econòmica” dels pressupostos de la corporació per l’exercici 2020.

L’ajuda individual, d’acord amb els requisits establerts a la base 4 i les quanties individuals contingudes en la base 10 de les bases reguladores serà la següent:

-Tancament d’activitat sense ingressos derivats del comerç electrònic o telefònic... 1.400 euros.

-Reducció de facturació des de la declaració de l ́estat d’alarma fins a la publicació de la convocatòria de la subvenció, entre el 75 i el 100 % en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma o el temps d'activitat si el període d'activitat és inferior a 6 mesos....1.000 euros.

-Reducció de facturació des de la declaració de l ́estat d’alarma fins a la publicació de la convocatòria de la subvenció, entre el 50 i el 75% en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma o el temps d'activitat si el període d'activitat és inferior a 6 mesos....750 euros

 

Forma de les sol·licituds,

En el cas de persones jurídiques la presentació de la documentació requerida s’haurà de realitzar de forma telemàtica.En el cas de persones físiques la presentació de la documentació requerida es podrà realitzar de forma telemàtica o mitjançant presentació de la documentació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de Matadepera

Referència legal tramitació