ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

20271 Subvenció a empreses i Autònoms pel Foment de l'ocupació al municipi de Reus

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització02/10/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objecte

Subvencions que atorga l’Ajuntament de Reus a empreses i autònoms com a mesures extraordinàries pel foment de l’ocupació i per atenuar els efectes econòmics de la COVID 19 ambles següents línies d'ajuts:

LÍNIA 1: Ajuts a les empreses obligades a tancar pel COVID-19Per ales empreses i autònoms de la ciutat de Reus afectades greument en la seva activitat empresariali ens els seus ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada del COVID-19.

LÍNIA 2:Ajuts a les empreses per l’adaptació del negoci a les mesures decretades per cada sectorPer a lesempreses i autònoms de la ciutat de Reus, que hagin fet inversions en la seva activitat empresarialper tal d’adaptar-la a les mesures decretades pel COVID-19 per cada sector.


Quantia dels ajuts

La dotació de la convocatòria és de 400.000 euros (QUATRE-CENTS MIL EUROS), d’acord amb la següent distribució:

- 300.000 €, a càrrec de la partida 20539–43952–47901 del pressupost 2020, corresponen a la Línia 1: Ajuts a les empreses obligades a tancar pel COVID-19- 100.000 €, a càrrec de la partida 20539–43952–770 del pressupost 2020 corresponen a la Línia 2: Ajuts ales empreses per l’adaptació del negoci a les mesures decretades per cada sectorLa dotació total ila dotació de la Línia 1 podrà ésser ampliada amb un import màxim de 100.000 € més, en funcióde les sol·licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries, així, en el supòsit que esprodueixi un romanent en una de les línies, aquest podrà ser utilitzat per ampliar la dotació del’altra línia

.L'import a concedir a cadascun dels beneficiaris s’atorgarà en cada línia seguint la prelació de lapresentació de sol·licituds fins a esgotar la disponibilitat pressupostària i es determinarà de lasegüent manera:

-Els beneficiaris de la Línia 1: de forma proporcional entre tots amb un importmínim de 1000 € i màxim de 1500 €

- Els beneficiaris de la Línia 2: de forma proporcional entre tots amb un import del 80 % de la inversió realitzada i per un import màxim de 500 €.

 

 

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria les empreses i autònoms de la ciutat de Reus quecompleixin els requisits generals i específics fixats a la base segona i els següents requisitscomplementaris:

- Els beneficiaris de la Línia 1: Ajuts a les empreses obligades a tancar pel COVID-19: Que elpercentatge d’ingressos s’hagin vist reduïts en el període del segon trimestre del 2020 i en un 50% respecte el mateix període de l’any anterior. En el cas que tinguin una antiguitat inferior a unany, la comparació es farà amb la mitjana de lafacturació mensual des de l’alta de la seva activitat.

- Els beneficiaris de la Línia 2: Ajuts a les empreses per l’adaptació del negoci a les mesuresdecretades per cada sector, hauran d’haver invertit un mínim de 400 € en despesessubvencionables fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

 

 

Forma de les sol·licituds

 

Referència legal web de l'ajuntament

AJUNTAMENT DE REUS

https://www.reus.cat/