ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Pla DonaTIC - Línia Ajuts

Entitat Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Polítiques Digitals i el Pla DonaTIC, ha creat una línia d'ajuts d'entre 15.000 i 35.000€ per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital.

Objectiu

L'objectiu és ajudar a consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones.

La finalitat és donar suport al creixement i la consolidació d'empreses emergents de base tecnològica, amb presència de dones en el seu equip fundador, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial.

Aquesta actuació pretén subvencionar projectes de validació de tecnologia i model de negoci, de llançament de nous productes al mercat o l'acceleració del creixement de l'empresa i de posada en marxa de projectes per accedir a rondes de finançament.

Empreses beneficiàries

Poden ser beneficiàries les empreses o empreses emergents que compleixin els requisits següents, els quals es desglossen en requisits per als equips i requisits per a les empreses.

Requisits per a l'equip:

 • Hi ha d'haver com a mínim una dona a l'equip fundador (ha de ser una persona física amb participació accionarial en l'empresa i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia). Haurà de tenir un mínim d'un 50% de la companyia en accions escripturades. No és necessari que la dona ocupi la posició de CEO, però sí que ha de formar part de l'equip directiu de l'empresa.
 • L'equip fundador ha d'estar compromès amb el creixement de l'empresa i dedicar la major part del temps de treball a l'empresa (a la memòria s'hi ha de fer constar les hores dedicades a l'empresa).

El compliment d'aquests requisits s'ha de fer constar a la memòria.

Requisits per a l'empresa:

 • Ser una companyia establerta a Catalunya amb més d'un any i menys de tres de vida des de la seva constitució. Aquest requisit s'ha de complir en el moment de la publicació de la convocatòria i s'ha de fer constar a la memòria.
 • Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa. Aquesta informació s'ha de fer constar a la memòria.
 • Ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica. Aquest requisit s'ha d'acreditar a la memòria amb un pla de negoci que expliqui el potencial de creixement (clients, mercats, tecnologia, etc.).

Despeses subvencionables

 1. Les despeses de personal contractat o de nova contractació, incloent-hi el salari brut i la quota patronal de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, en la mesura que estiguin dedicats al projecte.
 2. Les despeses dedicades a la formació i l'assessorament per a la millora de la competitivitat de l'empresa i les habilitats de lideratge femení, com també la formació per a la preparació per participar en rondes de finançament, accés a capital de risc i serveis de mentoria i assessorament.
 3. Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis i productes, així com l'obertura a nous clients i mercats.
 4. Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació d'eines, dissenys i recursos web.
 5. Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte.
 6. Altres despeses relacionades, com el lloguer d'espais fins a un màxim del 20% del projecte, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents i d'altres despeses associades a l'execució del pla de negoci.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds es determinara en la convocatòria corresponent (pendent de publicació).

Referència legal DOGC - ORDRE PDA/161/2020, de 22 de setembre - Número 8233

Contacte

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Telèfon: 935 671 700