ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica, exercici 2020-2021, com a conseqüència de la COVID-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització16/11/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objecte:

L’objecte de les presents bases és compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes i la micro i petita empresa de menys de 50 treballadors amb activitats econòmiques al municipi de Sant Adrià de Besòs i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a les quals s'ha decretat el tancament obligatori, en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID—19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants, o bé que hagin patit una reducció dràstica dels seus ingressos a causa d’aquesta situació.

Despeses subvencionables:

Seran despeses finançables, amb el límit de 4.000 € totals per beneficiari i empresa, els següents conceptes:

a) Despeses salarials i seguretat social a càrrec de l'empresa, fins al 50% mensual, corresponents als contractes laborals de jornada igual o superior al 50% de la prevista en el conveni col·lectiu aplicable, en vigor com a mínim 6 mesos abans de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, el 14 de setembre de 2019, i durant un període màxim de 6 mesos comptadors des de l’aixecament de l’estat d’alarma, és a dir, el 22 de juny de 2020. En el cas de les empreses que hagin sol·licitat un ERTO durant la vigència de l’estat d’alarma, el període subvencionable començarà a comptar des de la reincorporació del personal afectat per aquest ERTO i sempre a partir de l’aixecament de l’estat d’alarma.

b) Serveis de cura de les persones dependents a càrrec de l'autònom/a (atenció domiciliària o cura de menors) abonats entre el 14 de març de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud, si la seva contractació era necessària per a poder desenvolupar l'activitat econòmica.

c) Implantació de mesures de seguretat, protecció i salut de les condicions de treball, relacionades amb la COVID-19, efectuada i abonada entre el 14 de març de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. S'acceptaran un màxim de 3 empreses proveïdores diferents.

d) Subministraments de serveis bàsics (aigua, llum i gas), comunicacions (telefonia fixa, telefonia mòbil i internet d'ús professional o empresarial) i assegurances, fins al 50% del seu import i amb un màxim de 325 € mensuals per tots els conceptes, corresponents als 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud. En el cas de les societats s'entendrà que són d'ús professional o empresarial les factures a nom d'aquestes i no s'acceptaran les factures de contractes a nom de persones individuals. Per als serveis bàsics només s'acceptarà un punt de subministrament, amb l'adreça que s'hagi declarat com a domicili fiscal de l'empresa o, si aquest és fora de Sant Adrià de Besòs, el d'un local o nau al municipi.

e) Inversió en maquinària, programari informàtic i serveis necessaris per tal d'incorporar el teletreball a l'empresa i per a realitzar la seva transició digital i també l’ecològica, realitzada i abonada entre el 14 de març de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. S'acceptaran un màxim de 3 empreses proveïdores diferents.

f) La formació professionalitzadora externa realitzada i abonada entre el 14 de març de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud, que no hagi estat bonificada o subvencionada per altres vies.

Més informació

 

Referència legal Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data - Data 7-10-2020

Ajuntament de Sant Adria del Besos

T. 933 812 004