ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts d'inversions empresarials d'alt impacte per a la cadena de valor de la indústria de l'automoció

Entitat Departament d'Empresa i Coneixement / ACCIO - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 25/02/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció; encaminadesa aconseguir algun dels següents objectius: mantenir l’activitat productiva i l’ocupació directa de l’empresa a Catalunya, implementar millores en el procés productiu,incrementar la capacitat productiva i l’ocupació directa, atraure noves activitats de l’empresa a Catalunya o adequar i/o millorar les instal·lacions actuals en el cas de projectes de reindustrialitzacióde plantes productives que hagin anunciat el cessament de la seva activitat. Inversions vinculades en la seva totalitat i directamenta la fabricació, l’assemblatge o al desenvolupament de productes o serveis per a la indústria del sector de l’automoció.

Despeses subvencionables:

Per a projectes d’inversió empresarial d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció, la despesa subvencionable acceptada mínima ha de ser de 500.000,00 d’euros i la despesa subvencionable acceptada màxima de 10.000.000,00 d’euros.

Es consideren subvencionables les despeses següents:

a) Actius materials: maquinària, equipament i instrumental de laboratori i instal·lacions de nova adquisició directament vinculades al procés productiu i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents.

b) Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

c) La despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada.

En el cas de projectes de reindustrialització de plantes productives que hagin anunciat, mitjançant presentació de la comunicació d’expedient de regulació d’ocupació a l’autoritat laboral, el cessament de la seva activitat, també seran elegibles les despeses vinculades a l’adequació i/o millora de les instal·lacions actuals.

No s’acceptarà l’adquisició d’actius de segona mà, excepte pels projectes de reindustrialització de plantes productives.

Termini d’execució de l’actuació subvencionable:

Subvencions per a la realització d’inversions empresarials d’alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l’automoció; elsprojectes subvencionats es podran executar entre l’1 d’abril de 2020 i fins al el 31 de desembre de 2022. Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació del termini.

Tràmits:

Tots els tràmits requereixen signatura electrònica i tramitació electrònica.

Sol·licitud d’ajut: Les empreses interessades han de presentar les sol·licituds, segons model normalitzat, per mitjans electrònics acompanyades de la documentació, a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat) i dins el termini que indica la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

Resolució d’ajut: La concessió o denegació de l’ajut es notificarà per mitjans electrònics a través del Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat).

Justificació d’ajut: S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la concessió, o, si s’escau, en el termini establert d’acord amb la convocatòria corresponent.

La documentació justificativa a presentar es pot obtenir al webd’ACCIÓ.La despesa mínima és d’un 60% de la despesa considerada subvencionable. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat.

Tramitació

Referència legal DOGC RESOLUCIÓ EMC/3031/2020, de 23 de novembre

Gestió administrativa:

ajuts.accio@gencat.cat

Gestió tècnica:

mduran@catalonia.com