ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mesures urgents de recolzament al sector turístic, l’hostaleria i el comerç en matèria tributària.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Principals mesures recollides al Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre

  • Ajornament de deutes tributaris: es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, ambdós inclusivament.
  • Impost sobre la renda de les persones físiques: un percentatge de reducció serà aplicable per a l’exercici de 2020.
  • Impost sobre societats: Deducibilidad de pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s'iniciïn el 2020 i 2021.
  • Modificació de la llei de l'impost sobre el valor afegit.

Més informació

Referència legal Reial Decret Llei 35/2020 - BOE Data 23-12-2020

Contacte
Telèfon: 901 335 533 / 915 548 770