ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Pla MOVES II. Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2020

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 16/09/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Concessió de subvencions pel programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible.

Beneficiaris

  • Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, en aquest cas hauran d'estar donats d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
  • Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l'anterior apartat.
  • Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que estableix l'article 11.3.
  • Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el nombre d'identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. e) Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Actuacions i despeses subvencionables

Actuació 1: adquisició de vehicles d'energies alternatives.

Actuació 2: implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Actuació 3: implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.

Actuació 4: implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball.

Més informació

Referència legal DOGC Data: 16-09-2020