ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa

Entitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 26/02/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

És tracta d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica, l'import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració de l'estat d'alarma.

Presentació de sol·licituds

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 19 de febrer de 2021 fins al dia 26 de febrer de 2021 a les 15.00 hores.

Beneficiaris

Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits següents:

  1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021.
  3. Mantenir la seva alta com a persona treballadora autònoma de forma ininterrompuda, com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
  4. La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici 2019 de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  5. El rendiment net de l'activitat de tot l'any 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d'alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.
  6. Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altre normativa aplicable.
  7. No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8336 Data 08/02/2021