ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Entitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 25/02/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Aquest ajut té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb bases reguladores més baixes de la prestació per desocupació que han estat afectades per un ERTO, com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, així com de les persones treballadores amb contracte fix discontinu amb bases reguladores més baixes de la prestació extraordinària prevista a l'article 9 del Reial decret llei 30/2020 de 29 de setembre, esmentat.

Presentació de sol·licituds

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 25 de febrer de 2021.

Beneficiaris

Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits següents:

  1. Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
  2. Que es trobessin incloses en un expedient de regulació temporal d'ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l'1 i el 31 de desembre de 2020 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a l'apartat 2 de l'article 9 del Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el termini esmentat. Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits que s'hagi decidit per l'empresa la suspensió de contractes, d'acord amb del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març demesures extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, el Reial Decret 24/2020 de 6 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial i el Reial decret 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.
  3. Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, en el període indicat a l'apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d'un ERTO dins del mateix període indicat.
  4. Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

Accedir al tràmit per demanar l'ajut (TANCAT)

Referència legal DOGC Núm. 8336 Data 08/02/2021