ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajuts extraordinaris per a organitzadors d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

Entitat Departament d'Empresa i Coneixement / Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/03/2021  

A qui s'adreça

Empreses

L’objectiu d’aquesta línia és contribuir a la reactivació del sector firal a Catalunya, per pal·liar els efectes causats per la Covid 19.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts els organitzadors d'activitats firals, entenent com a activitats firals les manifestacions comercials que tenen per objecte l'exposició de béns o l'oferta de serveis per a afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l'oferta de les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda, que estiguin inscrites en el Registre d'activitats firals de la Direcció general de Comerç i reuneixin les característiques establertes a l'article 40 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 03/08/2017).

Quantia

 • Àmbit 1: els organitzadors d'activitats firals que han hagut de suspendre l'activitat quan ja havien realitzat alguna despesa; i els organitzadors d'activitats firals que han realitzat l'activitat però han hagut de reduir el nombre d'expositors i/o ingressos en més del 50% en relació amb la darrera edició, o bé realitzar-la de forma virtual o híbrida poden rebre, per a cada activitat firal, com a màxim, en funció del nombre d'expositors de l'última edició de l'activitat firal subvencionada i del prorrateig entre les sol·licituds presentades, si s'escau, les següents quantitats:
  • De 0-49 expositors, un màxim de 6.000€ per activitat firal.
  • De 50-100 expositors, un màxim de 12.000€ per activitat firal.
  • Més de 100 expositors, un màxim de 18.000€ per activitat firal.
 • Àmbit 2: els organitzadors firals amb recinte fix i cobert, en el qual se celebrin com a mínim dues activitats firals anuals poden rebre, en funció dels metres quadrats del recinte per al qual se sol·licita la subvenció, la següent quantitat:
  • Per a recintes de menys de 2.000 metres quadrats 10.000€.
  • Per a recintes de 2.000 metres quadrats i fins a 5.999 metres quadrats 20.000€.
  • Per a recintes de 6.000 metres quadrats i fins a 50.000 metres quadrats 45.000€.

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8367 Data 17-03-2021

Contacte

Telèfon: 934 849 500