ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a l’emprenedoria femenina en el sector digital

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 23/04/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Es convoquen les subvencions a empreses de base tecnològica liderades per dones per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital. Aquestes subvencions han d’ajudar a consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les empreses o empreses emergents que compleixin els requisits que consten en el punt 3 de l’annex de les bases reguladores:

  • A l’equip fundador hi ha d’haver com a mínim una dona que tingui el 50% de les accions de la companyia.
  • La companyia ha d’estar establerta a Catalunya, i ha de tenir entre un i tres anys de vida des de la seva constitució, en el moment de la publicació de la convocatòria.
  • L’empresa ha d’estar constituïda com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa.
  • Ha de ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica.

Quantia

Les empreses beneficiàries que obtinguin una puntuació igual o superior a 50, d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 10, i fins que s'esgoti el pressupost de la convocatòria, podran accedir a un ajut econòmic. La quantia serà d'un mínim de 15.000 euros i un màxim de 35.000 euros. Aquest ajut econòmic pot arribar a ser del 100% del projecte

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8371 Data: 23-03-2021

Contacte
Telèfon: 938 574 000