ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per sufragar part dels tributs municipals 2021 als contribuents del municipi que estiguin o hagin estat afectats com a conseqüència de les mesures establertes per fer front a la COVID-19

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització30/10/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat pública, que no és un altre que:

  • Ajudar al manteniment del teixit comercial local i reprendre l’activitat econòmica del municipi de Sant Gregori, que s’han vist alterats com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments i a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta.
  • Ajudar a suportar econòmicament la dificultat econòmica de les famílies que s’han vist afectades per un ERTO amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta o per la finalització del contracte de treball.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones autònomes o jurídiques que reuneixin els requisits.

Quantia

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2021 per a la concessió de les ajudes regulades dins el pac de mesures extraordinàries per l’afectació econòmica, social per la COVID-19 aprovades per l’Ajuntament serà el previst a la partida 15.231.22600.15 per import màxim de 8.000,00€.

Més informació

Referència legal BOP de Girona Data: 13-04-2021

Contacte

Telèfon: 972 42 83 00