ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts als establiments comercials, empreses i autònoms per al pagament de la taxa de residus comercials (COVID-19)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/07/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L’atorgament d’aquestes ajudes pretén assolir com a finalitat un objectiu d’interès social o utilitat pública, que no és un altre que ajudar al manteniment del teixit empresarial local i reprendre l’activitat econòmica del municipi de Gurb, que s’han vist alterats com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments i a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta.

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquesta subvencióels establiments comercials, empreses i autònoms amb activitat legalment establerta al municipi de Gurb que compleixin els requisits.

Quantia

La quantia de l’ajut atorgat serà del 25% de l’import satisfet, com a subjecte passiu contribuent o substitut, de la taxa municipal per la prestació del servei municipal complementari de recollida, tractament i eliminació de residus comercials de l’exercici 2020, pels establiments detallats en l’annex de les presents Bases, amb excepció dels establiments de restauració i de les activitats recreatives, que serà el 65% de l’import satisfet de la taxa, i els establiments d’oci o begudes (discoteques) que serà del 95%.

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 27-04-2021

Contacte

Telèfon: 938 860 166