ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Entitat Departament d'Economia i Hisenda / Departament d'Empresa i Treball

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/06/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

La finalitat d'aquesta línia és donar suport a la solvència del sector privat no financer del territori de la comunitat autònoma corresponent, atorgant ajuts directes de caràcter finalista que permetin el pagament a proveïdors, el pagament de costos fixos, la reducció de deutes derivats de l'activitat econòmica i, en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris.

Beneficiaris

Treballadors i treballadores autònoms i empreses amb seu social a la comunitat autònoma respectiva, el volum d'operacions anual de l'exercici 2020 dels quals hagi caigut un mínim del 30% a l'exercici 2020 respecte a l'exercici 2019, en cas de règim d'estimació directa i que, en tots els casos, tinguin deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers, i deutes relatius a costos fixos, sempre que aquestes obligacions s'hagin generat entre l'1 de març de 2020 i 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors a la data d'entrada en vigor del Reial decret llei, és a dir, anteriors al 13 de març de 2021.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

 • Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia.
 • Que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020.
 • Que la continuïn exercint en l’actualitat, i.
 • Que es trobin en alguna de les següents situacions:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Inscripció prèvia

La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut extraordinari. El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores.

Quantia

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

 • Si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€.
 • La resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €.

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8435 Data: 16-06-2021

Contacte

Telèfon: 933 162 000