ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajudes per a consumidors electrointensius

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/07/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Mecanisme de compensació de càrrecs imputables pel finançament de la retribució específica a renovables i cogeneració d'alta eficiència i pel finançament addicional en els territoris no peninsulars.

Beneficiaris

Podran acollir-se a les ajudes regulades en aquest títol les empreses privades titulars d'un punt de subministrament o instal·lació, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, i que estiguin vàlidament constituïdes conforme a la normativa en vigor en el moment de presentar la sol·licitud i tinguin en possessió la certificació de consumidor electrointensivo, realitzin en cadascuna de les instal·lacions o punts de subministrament per als quals sol·liciti la subvenció una o diverses activitats en els sectors enumerats en l'annex del Reial decret 1106/2020 sota els codis CNAE que s'expliciten en el mateix i finalment, hagin suportat els càrrecs en els preus del subministrament d'electricitat corresponents a l'any anterior al de la convocatòria.

Més informació

Referència legal BOE Núm. 129 del 31-05-2021

Contacte

Telèfon: 913 494 845

regcel@mincotur.es