ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en pime i gran empresa del sector industrial

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/06/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Subvencions per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials (tipologia 1), i per a la implantació de sistemes de gestió energètica (tipologia 2).

Beneficiaris

Empreses privades (professionals autònoms i persones jurídiques), que compleixin els requisits.

Quantia

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascun dels projectes, la menor de les tres següents:

 • El 30% de la inversió elegible del projecte.
 • Les quanties que resultin d'aplicar els percentatges següents amb caràcter general sobre el cost subvencionable:
  • 30% del cost subvencionable per a gran empresa on es realitza el projecte.
  • 40% del cost subvencionable per a mitjana empresa on es realitza el projecte.
  • 50% del cost subvencionable per a petita empresa on es realitza el projecte.
 • La quantia màxima d'ajuda per a projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000,00 d'euros.

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 35.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/770.0001/6310 del pressupost de l'Institut Català d'Energia per a l'any 2021.

Les ajudes d'aquesta convocatòria seran cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa operatiu pluriregional d'Espanya (POPE) 2014-2020, excepte en els casos de les actuacions que no siguin elegibles dins Programa esmentat.

*Ampliació de termini al 30/06/2023 al Reial Decret 440/2021 de 22 de juny de 2021 (document .PDF)

*Ampliació de pressupost per un import de 25.000.000 euros al BOE núm 149 del 23 de juny de 2022 (document .PDF)

*Ampliació de pressupost per un import de 25.000.000 euros al DOGC núm. 8836 del 19.01.2023 (document .PDF)

Més informació

*Ampliació de pressupost per un import de 5.000.000 euros al BOE núm. 127 del 29.05.2023 (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8425 Data 04.06.2021

Contacte

Telèfon: 938 574 000