ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al foment d'activitats de les Juntes Arbitrals de Consum, any 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/09/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

La finalitat d'aquestes subvencions és fomentar el desenvolupament i acompliment efectiu i eficaç de les activitats de les Juntes Arbitrals de Consum, potenciant el Sistema Arbitral de Consum. Es finançaran totes aquelles que tinguin com a fi la gestió i administració de l'arbitratge de consum, així com el foment i desenvolupament d'aquesta institució entre empresaris, consumidors o les seves associacions. Igualment es podran finançar els recursos o equipaments l'adquisició o la contractació dels quals redundi en la millora del funcionament de les Juntes Arbitrals de Consum.

Beneficiaris

Juntes Arbitrals de Consum, de les quals l'acord de constitució amb la Direcció General de Consum es trobi en vigor en el moment de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud i que en el present exercici desenvolupin les funcions arbitrals previstes en el citat acord.

Quantia

L'import de la subvenció ascendeix a 820.120 euros per a les Juntes Arbitrals d'àmbit territorial autonòmic i 800.320 euros per a les Juntes Arbitrals d'àmbit local, adjudicant-se les quanties individuals en la forma en què s'estableix en l'article 5 de l'Ordre de bases reguladores, i en el dispositiu cinquè de la Resolució de convocatòria.

Més informació

Referència legal BOE Núm. 214 del 07-09-2021

Contacte

Telèfon: 901 400 100