ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/10/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Aquesta convocatòria té l'objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

Les persones destinatàries dels ajuts són les persones en situació d'atur, més grans de 45 anys, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball a subvencionar.

Quantia

L’import inicial màxim destinat a aquesta convocatòria és d’1.300.000,00 euros.

La quantia de la subvenció a atorgar per cadascun dels contractes de treball és el resultat d'aplicar un mòdul econòmic mensual al nombre de mesos de durada prevista del contracte de treball.

*Ampliació pressupostària al DOGC 8511 del 28.09.2021 (document .PDF) per un import addicional de 1.300.000,00, euros. L'import queda establert finalment en un import màxim de 2.600.000,00 euros.

*2a ampliació pressupostària al DOGC Núm. 8553 del 29.11.2021 (document .PDF) per un import de 1.500.000,00, euros, el qual queda establert finalment en un import màxim de 4.100.000,00 euros.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8307 Data 31.12.2020