ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions en el Pla d'Impuls a l'Emprenedoria per a la Innovació en el Sector Portuari (PORTS 4.0) en Idees i Projectes Comercials, any 2021

Entitat Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/10/2021  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Aquestes ajudes estan dirigides a finançar la posada en marxa de noves idees o projectes que desenvolupin noves tecnologies, introdueixin productes, serveis o processos innovadors en el mercat, o millorin els ja existents amb aplicació directa en l'ecosistema logístic-portuari o altres relacionats amb aquest, vinculats als ports d'interès general o a les diferents baules de la cadena logística.

Beneficiaris

Podran ser sol·licitants i beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i hagin de realitzar les idees i projectes subvencionables.

Quantia

La dotació per al finançament d'idees i projectes comercials en el marc de la present convocatòria ascendeix a Sis Milions Set-Cents Cinquanta Mil Eeuros (6.750.000 €) per al termini de vigència de la mateixa i es finançarà amb càrrec al Fons de Compensació interportuari.

Termini

Les sol·licituds dels interessats i la documentació adjunta a les mateixes es presentaran dins dels següents terminis:

  • Sol·licituds de subvencions en la modalitat Idees: en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà a la de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.
  • Sol·licituds de subvencions en la modalitat projectes comercials: en el termini de tres mesos, a comptar a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Seu electrònica del Ministeri

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8528 Data 22.10.2021

Contacte

Telèfon: 915 977 000