ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajuts per a la realització d'activitats en l'àmbit del foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació, any 2021

Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/12/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Ajudes per al finançament d'accions de foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació, que es desenvolupin a través de les següents línies d'actuació:

 1. Cultura científica, tecnològica i de la innovació.
 2. Educació i vocacions científiques.
 3. Ciència Ciutadana.
 4. Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació.
 5. Foment del pensament crític.

Beneficiaris

Les següents entitats amb personalitat jurídica pròpia, sempre que estiguin vàlidament constituïdes i tinguin residencia fiscal o establiment permanent a Espanya:

 • Organismes públics de recerca.
 • Universitats públiques, els seus Instituts universitaris i les Universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D+i.
 • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades.
 • Instituts de recerca sanitària acreditats.
 • Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.
 • Centres públics d'I+D.
 • Centres privats d'I+D.
 • Altres persones jurídiques, públiques o privades, mercantils o sense ànim de lucre, que realitzin activitats d'I+D+i, o generin coneixement científic o tecnològic, o facilitin la seva aplicació i transferència, o contribueixin a l'educació, difusió i divulgació científiques.

Quantia

L'import global màxim que, amb caràcter estimatiu, es destinarà per a la concessió de les ajudes previstes en la convocatòria és de 3.940.000 euros.

S'atorgaran ajudes fins a una quantia màxima del seixanta per cent del cost total de les actuacions objecte de la sol·licitud presentada amb un límit de 150.000 euros per sol·licitud presentada.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació

Detalls convocatòria

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 259 del 29-10-2021