ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats al sector pesquer i aqüícola català, any 2022

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/02/2022  

A qui s'adreça

Empreses

La Generalitat de Catalunya ha convocat, en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), 4 milions d’euros, ampliables a 7 milions d’euros, destinats a inversions 2022 per fomentar la pesca i l’aqüicultura sostenibles i la comercialització i transformació dels productes pesquers. Aquests ajuts podran dinamitzar unes inversions en el sector pesquer de fins a 14 milions d’euros.

Aquesta serà la darrera convocatòria d’ajuts FEMP de mesures generals, cofinançats en un 75% per la Unió Europea i un 25% per la Generalitat de Catalunya, ja que s’espera iniciar el futur Fons Europeu Marítim de la Pesca i l’Aqüicultura (FEMPA) l’any 2023.

S’han habilitat ajudes a 21 línies d’actuacions, adreçades als operadors de la cadena de valor dels productes pesquers, que incentivaran actuacions com ara:

  • Descarbonització del sector primari, la comercialització i la indústria pesquera.
  • Inversions a bord per millorar la seguretat, les condicions de treball i el valor afegit dels productes.
  • Diversificació de l’activitat pesquera i aqüícola.
  • Protecció de recursos pesquers, hàbitats i xarxa Natura 2000.
  • Inversions en ports pesquers i llotges.
  • Inversions en la comercialització i transformació dels productes pesquers.
  • Assessorament a iniciatives empresarials dels operadors de la cadena de valor.
  • Promoció dels productes pesquers.

Quantia

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 4.000.000,00 de euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca, d'acord amb el Reglament FEMP, i el Programa operatiu d'intervenció comunitària del FEMP per al període 2014-2020, tenen caràcter de crèdit anticipat i són a càrrec de la partida pressupostària D/770000100/6140/0000 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2022.

Els percentatges de cofinançament són el 75% a càrrec del FEMP i el 25% a càrrec del DAAC, exceptuant la mesura 3.2.1 C1 Control i execució, que serà del 90% a càrrec del FEMP i el 10% a càrrec del DAAC.

Els ajuts concedits es faran públics en la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8545 Data: 17-11-2021

Contacte

Telèfon: 933 046 700