ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajudes 2021 per a la creació de la xarxa d'oficines Accelera PIME per a entorns rurals

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 23/02/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu d'aquests ajudes és incentivar la creació i consolidació de la xarxa d'Oficines Accelera Pime per a entorns rurals dins del programa Accelera Pime per a l'impuls a l'adopció de les tecnologies per les empreses espanyoles (incloses les de nova creació), principalment les petites i mitjanes empreses (pimes), autònoms i emprenedors.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les següents persones jurídiques que estiguin vàlidament constituïdes a Espanya:

  • Associacions (incloent federacions, confederacions i unions d'aquestes) professionals i empresarials legalment constituïdes i donades d'alta en l'Oficina Pública o el Registre Corresponent d'associacions.
  • Col·legis professionals constituïts conformement a l'ordenament jurídic i inscrits en el Registre de Col·legis Professionals corresponent.
  • Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica que estiguin inscrits en el Registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.
  • Les Diputacions Provincials, les Comunitats Autònomes Uniprovincials, els Capítols Insulars, els Consells Insulars, i les següents entitats locals supramunicipals definides en l'article 3.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:
    • Les Comarques o altres entitats que agrupin diversos Municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes de conformitat amb aquesta Llei i els corresponents Estatuts d'Autonomia.
    • Les Mancomunitats de Municipis.

Quantia

L'import màxim total de les ajudes ascendeix a la quantitat de vint-i-tres milions vuit-cents mil euros (23.800.000 €).

L'import mínim de l'ajuda sol·licitada per projecte serà de tres-cents mil euros (300.000 €) i l'import màxim de l'ajuda sol·licitada serà de quatre-cents deu mil euros (410.000 €).

L'import de l'ajuda serà com a màxim el 80% del pressupost subvencionable. El beneficiari cofinançarà el percentatge restant. La Resolució de concessió determinarà la intensitat final de l'ajuda, així com l'ajuda màxima concedida.

Més informació

Referència legal BOE Núm. 305 del 22-12-2021

Contacte

Telèfon: 912 127 620