ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Acreditació de clústers en el marc del Programa Catalunya Clústers per al període 2021-2023

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

La finalitat de l’acreditació Clústers és impulsar la competitivitat de l'economia catalana, sistematitzar l'actuació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la política de clústers i contribuir a la racionalització del mapa dels clústers existents a Catalunya.

En definitiva, el Programa és un pas endavant per assolir l’objectiu de reforçar la competitivitat del teixit productiu del país mitjançant el reforçament de la indústria en sentit ampli, el suport a les pimes i s’alinea també amb els objectius marcats per la Unió Europea pel que fa a les seves recomanacions en política de clústers.

Beneficiaris

Clústers.

A efectes d'aquesta resolució i d'acord amb la Política d’acreditació de Clústers, s’entendrà per clúster una concentració d’una massa crítica d’empreses i agents d’entorn al volant de la cadena de valor d’un mateix segment econòmic que competeixen i alhora cooperen.

Poden acreditar-se com a clústers, aquelles entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, sense afany de lucre i que operin principalment a Catalunya, que aglutinin empreses i els principals agents d'entorn tecnològic o de coneixement del clúster, i que tinguin com a objecte social principal, la millora de la competitivitat de les empreses i una contrastada experiència en dinamització de clústers.

Vigència

L'acreditació com a clúster tindrà efectes des de la data de notificació als interessats de la resolució i fins el 30 de desembre de 2023, tret que concorri alguna causa de revocació.

Termini convocatòria 2023

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del 31 de gener de 2023 i fins al 10 de març de 2023 a les 14:00h.

Més informació i accés al tràmit

Fitxa informativa (document .PDF)

Referència legal Convocatòria 2023 DOGC núm. 8843 Data 30.01.2023

Contacte

Telèfon: 934 767 206