• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a Inversions d’alt Impacte (ACIAI)

Passos a seguir:

1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat.

2. Descarregar, instal·lar i emplenar l'aplicació de justificació. 

3. Descarregar, emplenar i adjuntar la memòria tècnica a l'apartat corresponent dins de l'aplicació de justificació (en format pdf i amb un màxim de 15MB).

4. En el cas de justificació amb informe d'auditor, consultar el document d'abast de l'informe d'auditoria. Descarregar i emplenar el check-list per l'auditor.

El beneficiari pot justificar la realització de l’actuació subvencionada mitjançant la presentació d’un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercitant al Registre Oficial d’Auditors de Comptes. En el cas en que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, l’informe d’auditoria haurà d’estar realitzat pel mateix auditor, mentre que si el beneficiari no està obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditor la realitzarà el beneficiari.

Per tal de poder realitzar aquest informe d'auditoria, cal:

- Cosultar i seguir el document "Abast de l’informe d’auditoria per justificar els ajuts a inversions empresarials d’alt impacte de l’any 2013"

- Check-list Descarregar, fer les comprovacions establertes a l'anterior document i emplenar check-list per part de l'auditor (Aquest document s'ha de signar i adjuntar a l'informe d'auditoria)

5. Obtenir el codi d'ACCIÓ (cal estar connectats a internet), imprimir i signar l'imprès de justificació.

6. Presentar l'imprès de justificació juntament amb la documentació justificativa per registrar a ACCIÓ (dins del termini establert a la resolució d'atorgament) en format paper, o a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu  (Consulteu horaris)

 

Models de documentació:

1. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). En els casos d’existència de vinculació, informe signat pel responsable legal de l’empresa que justifiqui l’elecció d’un proveïdor vinculat així com que la contractació s’ha realitzat en condicions normals de mercat.

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60.