ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Passos a seguir

Les justificacions es presentaran per internet seguint els següents passos:

  1. Descarregar i emplenar la relació de despeses justificades i les fitxes d’empreses participants a la missió.
  2. Descarregar i emplenar, el document de declaracions adjunt a la fitxa d’empresa participant. Emplenar un document de declaracions per cada empresa participant a la missió i signar digitalment per la persona amb poders per representar a l’empresa.
  3. Descarregar, emplenar la memòria tècnica signada digitalment tant per l’entitat organitzadora, coorganitzadora i empreses participant.
  4. Descarregar i emplenar, si s’escau, els models de documentació. Si s’escau, signar digitalment per la persona amb poders per representar a l’empresa.
  5. Preparar tota la documentació necessària per tal de poder acreditar la justificació (factures, nòmines, justificants de pagament...) en format digital. Un cop preparada la documentació, comprimir en un o diversos arxius *. ZIP (màxim 6 i d’un pes màxim de 100MB). Es recomana fer un arxiu zip per cadascuna de les empreses participants.
  6. Descarregar, emplenar i signar digitalment per la persona amb poders per representar l’entitat, el Formulari de justificació dels Ajuts al programa de missions empresarials. Dins d’aquest formulari s’haurà d’adjuntar la relació de despeses justificades i especificar la línia d’ajut i el número d’expedient.

Presentació de la justificació

  1. Presentar telemàticament el formulari de justificació dels Ajuts al programa de missions empresarials seguint les instruccions que es trobaran a la pàgina del Canal Empresa o a través del mateix formulari de justificació al pas “Enviar a tramitar i acusament de rebuda” (veure Guia presentació formulari electrònic).
  2. Una vegada presentat telemàticament tindran constància de l’acusament de rebuda i en aquesta pantalla podran adjuntar la resta de documentació necessària per acreditar la justificació de l’ajut (documentació referida anteriorment als punts 2,3,4 i 5 dels passos a seguir) en un termini màxim de 24 hores a comptar des de l’hora de registre del formulari de sol·licitud genèric.
    Per poder presentar aquesta documentació, també podran accedir i tramitar-ho des de la "La meva carpeta".

Consideracions a tenir en compte

Tant formulari de justificació genèric com les declaracions han d’estar signats digitalment per la persona que tingui poders de l'empresa sol·licitant. La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: Certificats i signatures electròniques.

En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà a la seu electrònica tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no vençut.

Es recomanable guardar el Acusament de rebuda de l'enviament de documentació on consta el número de registre i Codi de tràmit (ID) per futures gestions.

Les notificacions es posaran a disposició a la Seu electrònica. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat. Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

Per a més informació podeu consultar Suport a la tramitació i Certificats i signatures electròniques.

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 484 96 21