• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix
Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental internacionals, 2018. Nuclis d’R+D Internacionals (Programa Unilateral)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 20791 - 20791_NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL INTERNACIONALS, 2018. Nuclis d’R+D Internacionals (Programa Unilateral) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini per presentar la sol·licitud és el 6 de setembre del 2018. 

Les sol·licituds han d’anar adreçades al/la conseller/a delegat/da d’ACCIÓ i s’han de complimentar en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts). A l'imprès s'hi haurà d'adjuntar la memòria tècnica del projecte en un document PDF, segons el model que està disponible a la pàgina web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts). Per tal de facilitar la valoració del projecte, és recomanable que la memòria (sense tenir en compte els annexos) tingui una dimensió màxima de 50 pàgines, així com un cos de lletra mínim de 10. La memòria haurà d’incloure els següents apartats:

1. Descripció del/s sol·licitant/s i de l’agrupació.
2. Descripció del projecte. Qualitat científica i tecnològica.
3. Estructura de gestió del projecte i de l’agrupació.
4. Recursos i despeses proposades per al projecte
5. Impacte del projecte
Com annexos a la memòria s’hauran d’adjuntar els següents documents:
1. Fitxa del resum executiu del projecte, segons model que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts).
2. Memòria internacional del projecte.
3. Versió definitiva i signada de l'acord d'agrupació internacional dels participants. Aquest acord d’agrupació es podrà presentar en anglès o castellà i haurà d’incloure necessàriament:

• L'obligació de donar accés al personal d'ACCIÓ a les instal·lacions del/s soci/s internacionals
• Contemplar la compartició dels drets de propietat industrial generada com a resultat del projecte.
• Designar a un dels participants catalans com a empresa líder del projecte.

Un cop complimentat l'imprès de sol·licitud i havent adjuntat la memòria en un document PDF, s’enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per altra banda, per formalitzar la sol·licitud, cal registrar l'imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document PDF, en el termini indicat en l’article 5.1 i juntament amb la documentació que preveu l’article 5.7, a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, a la xarxa d’oficines de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o mitjançant els procediments que preveu l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. Si la sol·licitud es presenta mitjançant correu administratiu, en la primera pàgina s’hi haurà de fer constar, amb claredat, el nom de l’oficina i la data, el lloc, l’hora i el minut d’admissió.
La informació inclosa en el document PDF de la memòria tècnica i adjuntada a l'imprès, serà la utilitzada per realitzar la valoració de la sol·licitud presentada. En cas de divergència entre el contingut d’ambdós documents, l’imprès de sol·licitud prevaldrà a l’hora de realitzar la valoració tècnica del projecte.
ACCIÓ ofereix als possibles sol·licitants la possibilitat de rebre un servei d'assessorament (Servei d’assessorament en innovació i financer), previ a la realització de la sol·licitud, sobre l'adequació del projecte a les característiques de les línies d'ajut que estableixen aquestes bases. Aquest servei té un caràcter únicament consultiu i en cap cas comporta que el projecte sobre el que es realitza la consulta sigui necessàriament beneficiari d'un ajut.
La signatura de la sol·licitud inclou l’autorització a ACCIÓ per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics, en concret, per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment per part del sol·licitant de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas de no autoritzar-ho, s’hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 2.3 de l’annex 1 de les bases reguladores.
b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.
c) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l’exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l’import i l’ens atorgant. Quan l’empresa o entitat mantingui amb d’altres empreses algun dels vincles descrits a l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, d’acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.
d) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l’exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l’import i l’ens atorgant. Quan l’empresa o entitat mantingui amb d’altres empreses algun dels vincles descrits a l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i aqüicultura, d’acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.
e) Disposar de l’escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.
f)Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d’altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
g) Les persones jurídiques que sol·licitin una subvenció d’un import superior a 10.000,00 euros han de presentar una declaració responsable que inclogui la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració amb la finalitat que preveu l’apartat l) de la base 22 de les bases reguladores.
h) En projectes ens els que hi participi més d’una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, declaració de no existència de vinculació entre les empreses que participen en el mateix projecte.
i) Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s’adhereix al codi ètic que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model de tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).
5.6. La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d’inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que s’esmenta a continuació:

a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat que sol.licita l’ajut, en cas que aquests no estiguin inscrits al Registre Mercantil. En el cas de projectes en els que hi participi més d’una empresa amb establiment operatiu a Catalunya cal la presentació dels poders tant de l’entitat líder del projecte com de les entitats participants. En el cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d’ACCIÓ, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable en la qual s’especifiqui aquest document, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s’hi faci constar que continua essent vigent.
b) Per aquells beneficiaris amb una despesa subvencionable prevista igual o superior a 200.000,00 euros.

• Resultat de l’autoavaluació financera que s’estableix a la base 2.5 de les bases reguladores d’aquests ajuts, rebuda per correu electrònic a l’adreça indicada al formulari.
• Comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l’últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil, o informe d’Auditoria si l’empresa està auditada, segons el disposat a la base 2.5 de les bases reguladores.
• En el cas que el resultat de l’autoavaluació financera sigui no apte i el sol·licitant es vulgui acollir a les excepcions detallades a la base 2.5., caldrà presentar, segons l’excepció a la qual s’acull, la documentació següent:

En el cas de sol.licitants no aptes que pertanyin a un grup empresarial, un escrit de una de les empreses del grup (de la qual el sol.licitant en sigui dependent, considerada apte i que pugui acreditar que té capacitat financera suficient per afrontar el projecte), signat pel seu responsable legal responsabilitzant-se de la realització del projecte en el cas que el sol.licitant no pugui dur-lo a terme.
Documentació relativa a ampliacions de capital realitzades amb posterioritat a l’exercici avaluat i registrades al Registre Mercantil amb data anterior a la data de presentació de la sol.licitud de la subvenció

Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en fav
or de treballadors amb discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.
b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
d) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).
f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
h) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
i) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).
j) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
k) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
l) No trobar-se en situació de crisi.
m) En el cas que la realització de l’activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
n) En el cas de persones físiques empresàries, estar donat d’alta en el cens sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en que sigui obligatori.
o) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclou l'imprès de sol·licitud de l'ajut. El fet de presentar aquestes declaracions responsables faculta l'òrgan competent de l'Administració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions.

Aquests ajuts s'acullen al Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del mencionat Tractat.

En base al que estableix l’esmentat Reglament núm. 651/2014, queden fora d’aquesta línia els següents ajuts:

a) Els ajuts a activitats relacionades amb l’exportació, en concret els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, els ajuts a l’establiment i funcionament d’una xarxa de distribució o els ajuts a d’altres despeses corrents vinculades a l’activitat exportadora.
b) Els ajuts concedits a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
i. quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o de la quantitat d'aquests productes adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
ii. quan l'ajut depengui de que es repercuteixi totalment o parcialment sobre els productors primaris.

Els sol·licitants amb una despesa subvencionable prevista igual o superior als 200.000 euros han de ser APTES financerament. S’ha de tenir en compte que:

En el cas que el sol·licitant hagi presentat més d’una sol·licitud a una convocatòria, es tindrà en compte la suma de totes les despeses subvencionables sol·licitades.
En el cas de grups empresarials amb obligació legal de consolidar, l’avaluació es farà dels comptes anuals individuals del sol·licitant.
En el cas de filials de companyies estrangeres exemptes legalment d’auditar que només disposin de comptes consolidats, l’avaluació es farà dels comptes consolidats només si la companyia matriu respon dels deutes de la filial; si no és així, aquestes empreses no es podran considerar aptes financerament.
L’avaluació consisteix en una anàlisi de la liquiditat, l’autonomia financera, la rendibilitat i la solvència del potencial beneficiari en base a les dades dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l’últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil, o informe d’Auditoria si l’empresa està auditada. L’avaluació serà APTE a partir d’un resultat de 4.

Els membres hauran de validar la seva aptitud financera omplint el formulari d’Autoavaluació financera disponible al web d’ACCIÓ (http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/-/-/-/T2t2CixigZ2RCOkvRwKYJg).
En el cas que el resultat, que es rebrà en el correu electrònic que el sol·licitant faci constar al formulari, sigui APTE, s’haurà d’annexar a la sol·licitud, en la forma que s’indiqui a la convocatòria d’aquestes bases.

En el cas que el resultat de l’avaluació financera sigui NO APTE, el sol·licitant no podrà ser beneficiari de l’ajut, a excepció de les consideracions següents:

a) En el cas de sol·licitants no aptes que pertanyin a un grup empresarial segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, el sol·licitant es considerarà apte en el cas que una de les empreses del grup de la qual el sol·licitant en sigui dependent, considerada apte i que pugui acreditar que té capacitat financera suficient per afrontar el projecte, presenti un escrit signat pel seu responsable legal responsabilitzant-se de la realització del projecte en el cas que el sol·licitant no pugui dur-lo a terme.
b) En el cas de beneficiaris no aptes que haguessin fet una ampliació de capital posterior a l’exercici avaluat i aquesta hagi estat registrada al Registre Mercantil amb data anterior a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció, ACCIÓ realitzarà una nova avaluació financera tenint en compte l’import d’aquesta ampliació.
Un cop rebudes les sol·licituds, ACCIÓ comprovarà l’avaluació financera per validar els resultats de les autoavaluacions.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Tipologia d’actuacions

Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.

Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya.

Les activitats i inversions objecte de l’ajut s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats respecte als ja existents.

Característiques del projecte

Els projectes s’han de presentar de forma col·laborativa entre almenys una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un soci amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials elegibles dins de la convocatòria. No computaran a efectes de col·laboració els socis que estiguin vinculats a empreses espanyoles.

Les agrupacions d’empreses hauran d’estar regulades per un acord d’agrupació, que haurà de:

 • Incloure l’obligació de donar accés al personal d’ACCIÓ a les instal·lacions del/s soci/s no catalans amb la finalitat de fer el seguiment del projecte;
 • Contemplar la compartició dels drets de propietat industrial generada com a resultat del projecte.
 • Designar a un dels participants catalans com a empresa líder del projecte.

Aquest acord d’agrupació s’haurà de presentar en versió definitiva en idioma català, anglès o castellà i signat per les parts, en el moment de fer la sol·licitud d’ajut a ACCIÓ.

Es consideren estratègics per ACCIÓ i, per tant, elegibles, els següents àmbits territorials: Xile, Israel, França, Corea del Sud, Canadà, Massachussetts (USA), Cuba, Regne Unit i Xina.

El pressupost mínim del projecte (part catalana) serà de 150.000 Euros i on cap de les empreses participi en més del 70% de la despesa subvencionable elegible per al projecte.

Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de dos anys i mig després d’aquesta data.

Els projectes hauran d’estar emmarcat, dins les tecnologies facilitadores transversals identificades a l’estratègia RIS3CAT (TIC, Nanotecnologia, Materials Avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufactura Avançada), i hauran d’identificar els àmbits sectorials d’impacte del projecte dins dels sectors identificats en l’estratègia RIS3CAT (Química, Energia i recursos, Alimentació, Sistemes industrials, Mobilitat sostenible, Indústries de disseny, Indústries de la salut, Indústries culturals basades en l’experiència). 

Criteris de valoració de les sol·licituds

 • Qualitat científica i tecnològica del projecte.
 • Estructura de gestió del projecte i capacitats del sol·licitant .
 • Impacte del projecte en la innovació i el coneixement, en el creixement i en el reforç de la internacionalització del sol·licitant.

Despeses subvencionables

 • Despeses de personal propi.
 • Col·laboracions externes. Poden ser d’un màxim del 50% de la despesa directa subvencionable acceptada del projecte.
 • Adquisició d’equipaments i instrumental (es considerarà només el cost d’amortització vers l’ús pel projecte).
 • Altres despeses directament vinculades a l'activitat de recerca i desenvolupament experimental. També s'inclouen dins d'aquest apartat les despeses derivades del desenvolupament del projecte que suposin desplaçaments als països/regions on es desenvolupi el projecte (viatges i allotjament).
 • Despeses derivades de la gestió del projecte. (Amb un màxim de 12.000 Euros si l’empresa actua com a líder del projecte internacional).
 • La despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació

subvencionada al que es refereix la base 14 d'aquestes bases. Els cost subvencionable màxim acceptat per aquest concepte serà de 1.500 euros per justificació realitzada (màxim 2 justificacions per projecte i empresa).

 

Intensitat de l’ajut

Les intensitats màximes, d’acord a la normativa comunitària d’ajuts d’estat, podran arribar fins:

 

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

RGEC

Activitats de recerca industrial

70%

60%

50%

Art. 25.5. b)  i art. 25.6. a)

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Art. 25.5. c)  i art. 25.6. a)

L’ajut màxim per projecte serà de 200.000 Euros.

El procés de sol·licitud d’aquests ajuts està definit a l’apartat específic del

 web d’ACCIÓ(http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/)