ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Acreditació de Clústers per el període 2021 - 2023

21054 - Acreditació de Clústers per al període 2021 - 2023 Departament d'Empresa i Coneixement accio

La finalitat de l’acreditació Clústers és impulsar la competitivitat de l'economia catalana, sistematitzar l'actuació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la política de clústers i contribuir a la racionalització del mapa dels clústers existents a Catalunya. 

En definitiva, el Programa és un pas endavant per assolir l’objectiu de reforçar la competitivitat del teixit productiu del país mitjançant el reforçament de la indústria en sentit ampli, el suport a les pimes i s’alinea també amb els objectius marcats per la Unió Europea pel que fa a les seves recomanacions en política de clústers.

 En aquest sentit, ACCIÓ atorga l’acreditació a aquells clústers que compleixin els requisits establerts a la present Resolució mitjançant un procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació, amb l’objectiu de regular l’accés a l’acreditació com a Clústers.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert un mes des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A efectes d'aquesta resolució i d'acord amb la Política d’acreditació de Clústers, s’entendrà per clúster una concentració d’una massa crítica d’empreses  i agents d’entorn al volant de la cadena de valor d’un mateix segment econòmic que competeixen i alhora cooperen.

Poden acreditar-se com a clústers, aquelles entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, sense afany de lucre i que operin principalment a Catalunya,  que aglutinin empreses i els principals agents d'entorn tecnològic o de coneixement del clúster, i que tinguin com a objecte social principal, la millora de la competitivitat de les empreses i una contrastada experiència en dinamització de clústers.

Què necessiteu fer?

Data actualització  09.03.2021