• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix
Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental. Nuclis R+D Locals 2017

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 9113 - Nuclis_Locals Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini per presentar la sol·licitud és fins a l'1 de març del 2018. 

Les sol·licituds han d’anar adreçades al/la conseller/a delegat/da d’ACCIÓ, complimentant l’imprès normalitzat que es podrà obtenir en aquesta mateixa plataforma a l'apartat sol.licitud.


Per tal de facilitar la valoració del projecte, és recomanable que la memòria (sense tenir en compte els annexos) tingui una dimensió màxima de 50 pàgines per als projectes individuals i de 80 pàgines per als projectes col·laboratius, així com un cos de lletra mínim de 10. La memòria haurà d’incloure els següents apartats:
Nom i descripció de l’empresa o empreses participants.
Descripció del projecte, incloses les dates d’inici i finalització. Qualitat científica i tecnològica.
Impacte del projecte.
Estructura de gestió del projecte i de l’agrupació si s’escau.
Un cop complimentat l'imprès de sol·licitud i havent adjuntat la memòria tècnica en un document PDF, s’enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per formalitzar la sol·licitud, cal registrar l'imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document PDF, en els terminis establerts a la convocatòria i juntament amb la documentació que preveu la base 2.6, a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, o mitjançant els procediments que preveu l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

La informació inclosa en el document pdf de la memòria tècnica i adjuntada a l'imprès en el moment de l’enviament telemàtic, serà la utilitzada per realitzar la valoració de la sol·licitud presentada. En cas de divergència entre el contingut d’ambdós documents, l’imprès de sol·licitud prevaldrà a l’hora de realitzar la valoració tècnica del projecte.
ACCIÓ ofereix als possibles sol·licitants la possibilitat de rebre un servei d'assessorament (Servei d’assessorament en innovació i financer), previ a la realització de la sol·licitud, sobre l'adequació del projecte a les característiques de les línies d'ajut que estableixen les bases. Aquest servei té un caràcter únicament consultiu i en cap cas comporta que el projecte sobre el que es realitza la consulta sigui necessàriament beneficiari d'un ajut.
La signatura de la sol·licitud comporta l’autorització a ACCIÓ per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics, en concret, per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment per part del sol·licitant de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a)Requisits als quals fa referència la base 3.3 de l’annex 1 de les bases reguladores.
b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.
c) Disposar de l’escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.
d)Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d’altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
e) No trobar-se en situació de crisi d’acord amb la definició inclosa a l’article 2.18 de Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
f) Les persones jurídiques que sol·licitin una subvenció d’un import superior a 10.000,00 euros han de presentar una declaració responsable que inclogui la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració amb la finalitat que preveu l’apartat n) de la base 23.
g) Declaració d’impacte ambiental si se’n disposa en el moment de presentació de la sol·licitud, o bé declaració responsable que per a l’execució del projecte no es requereix el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. Els projectes que requereixin la declaració d’impacte ambiental només són susceptibles de ser subvencionats en cas que, en el moment de la convocatòria, es disposi de la declaració esmentada o, quan no se'n tingui, es demostri el compliment correcte dels articles 33 i 34 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009).
h) Declaració de mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.
i) En projectes col.laboratius, declaració de no existència de vinculació entre socis d’un mateix projecte.
j) Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s’adhereix al codi ètic que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model de tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).
La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d’inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que s’esmenta a continuació:

a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat que sol·licita l’ajut, en cas que aquests no estiguin inscrits al Registre Mercantil. En el cas de projectes de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals presentats en forma col.laborativa cal la presentació dels poders tant de l’entitat líder del projecte com de les entitats participants. En el cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d’ACCIÓ, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable en la qual s’especifiqui aquest document, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s’hi faci constar que continua essent vigent.
b) Memòria tècnica del projecte d’acord als requeriments descrits en la base 2.1.
c) Resum executiu publicable del projecte on s’autoritza a ACCIÓ a fer difusió pública d'aquest contingut. El sol·licitant haurà de garantir que el contingut descrit en aquest document no posa en risc la posterior protecció i explotació de la propietat industrial que es generi al projecte.
Aquest apartat forma part de l’annex de la memòria tècnica segons el model que està disponible a la pàgina web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts).
d) Per projectes en forma de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental presentats en forma col·laborativa (projectes locals col.laboratius): versió preliminar de l’acord d’agrupació dels participants. En cas que l’ajut es concedeixi, dins de la Resolució d’atorgament de l’ajut es donarà un termini per a la presentació de l’acord definitiu signat. Qualsevol modificació sobre l’esborrany que comporti un canvi en l’objecte inicial del projecte no s’acceptarà.
e) Per aquells beneficiaris amb una despesa subvencionable prevista igual o superior a 200.000,00 euros:
Resultat de l’autoavaluació financera que s’estableix a la base 3.5 de les bases reguladores d’aquests ajuts, rebuda per correu electrònic a l’adreça indicada al formulari.
Comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l’últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil, o informe d’Auditoria si l’empresa està auditada, segons el disposat a la base 3.5 de les bases reguladores.
En el cas que el resultat de l’autoavaluació financera sigui no apte i el sol·licitant es vulgui acollir a les excepcions detallades a la base 3.5., caldrà presentar, segons l’excepció a la qual s’acull, la documentació següent:
En el cas de sol·licitants no aptes que pertanyin a un grup empresarial, un escrit de una de les empreses del grup (de la qual el sol·licitant en sigui dependent, considerada apte i que pugui acreditar que té capacitat financera suficient per afrontar el projecte), signat pel seu responsable legal responsabilitzant-se de la realització del projecte en el cas que el sol·licitant no pugui dur-lo a terme.
Documentació relativa a ampliacions de capital realitzades amb posterioritat a l’exercici avaluat i registrades al Registre Mercantil amb data anterior a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.
f) Alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.
b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
d) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).
f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
h) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
i) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva de dones i homes.
j) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
k) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d’acord amb el que estableix l’article 11.1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol d’igualtat efectiva entre dones i homes.
l) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
m) No trobar-se en situació de crisi.
n) En el cas que la realització de l’activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual
o) En el cas de persones físiques empresàries, estar donat d’alta en el cens sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en que sigui obligatori.
p) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclou l'imprès de sol·licitud de l'ajut. El fet de presentar aquestes declaracions responsables faculta l'òrgan competent de l'Administració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions.
Aquests ajuts s'acullen a l’article 25 del Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, sent també d’aplicació l’article 131.3 del Reglament (UE) núm 1303/2013 de 17 de desembre de 2013.

En base al que estableix l’article 1 del Reglament 651/2014, queden fora d’aquesta línia els següents ajuts:

a) Els ajuts a activitats relacionades amb l’exportació, en concret els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, els ajuts a l’establiment i funcionament d’una xarxa de distribució o els ajuts a d’altres despeses corrents vinculades a l’activitat exportadora.
b) Els ajuts concedits a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
i. quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o de la quantitat d'aquests productes adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
ii. quan l'ajut depengui de que es repercuteixi totalment o parcialment sobre els productors primaris.
En el cas de filials de companyies estrangeres exemptes legalment d’auditar els comptes que només disposin de comptes consolidats, l’avaluació es farà dels comptes consolidats només si la companyia matriu respon dels deutes de la filial; si no és així, aquestes empreses no es podran considerar aptes financerament.
L’avaluació consisteix en una anàlisi de la liquiditat, l’autonomia financera, la rendibilitat i la solvència del potencial beneficiari en base a les dades dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l’últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil, o informe d’Auditoria si l’empresa està auditada. L’avaluació serà APTE a partir d’un resultat de 4.
Els membres hauran de validar la seva aptitud financera omplint el formulari d’Autoavaluació financera disponible al web d’ACCIÓ (accio.gencat.cat).
En el cas que el resultat, que es rebrà en el correu electrònic que el sol·licitant faci constar al formulari, sigui APTE, s’haurà d’annexar a la sol·licitud, en la forma que s’indica a l’apartat f) de la base 2.6.

En el cas que el resultat de l’avaluació financera sigui NO APTE, el sol·licitant no podrà ser beneficiari de l’ajut, a excepció de les consideracions següents:

a) En el cas de sol·licitants no aptes que pertanyin a un grup empresarial segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, el sol·licitant es considerarà apte en el cas que una de les empreses del grup de la qual el sol·licitant en sigui dependent, considerada apte i que pugui acreditar que té capacitat financera suficient per afrontar el projecte, presenti un escrit signat pel seu responsable legal responsabilitzant-se de la realització del projecte en el cas que el sol·licitant no pugui dur-lo a terme.
b) En el cas de beneficiaris no aptes que haguessin fet una ampliació de capital posterior a l’exercici avaluat i aquesta hagi estat registrada al Registre Mercantil amb data anterior a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció, ACCIÓ realitzarà una nova avaluació financera tenint en compte l’import d’aquesta ampliació.

Un cop rebudes les sol·licituds, ACCIÓ comprovarà l’avaluació financera per validar els resultats de les autoavaluacions.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Tipologia d’actuacions


Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals.
Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del sistema de Recerca i Innovació de Catalunya.
Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.

Característiques del projecte

El pressupost mínim global del projecte serà:

• Projectes presentats de forma individual: 200.000 Euros.
• Projectes presentats de forma col·laborativa: 500.000 Euros; (mínim 2 empreses i regulades per un acord d’agrupació i on cap de les empreses tingui una participació de més del 70% de la despesa subvencionable elegible per al projecte).

Tal com estableix l’article 6 del Reglament UE 651/2014, relatiu a l’efecte incentivador de l’ajut, es considerarà que les ajudes regulades en aquestes bases tenen un efecte incentivador si s’ha presentat la sol·licitud abans de començar a treballar en el projecte o l’activitat.
Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de dos anys i mig després d’aquesta data; existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini basant-se en el que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques
En cap cas s’acceptaran ampliacions d’un termini superior a un any.
Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l’estratègia d’especialització RIS3CAT, detallades al preàmbul. Es pot consultar i ampliar aquesta informació a: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/.
Els projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.
ACCIÓ ofereix un servei d’assessorament tècnic i financer per valorar el possible encaix a la convocatòria de les propostes. (innova.accio@gencat.cat)

Criteris de valoració de les sol·licituds

• Qualitat científica i tecnològica del projecte. (40)
• Estructura de gestió del projecte i capacitats tècniques del sol·licitant (considerat com a agrupació per a projectes col·laboratius o com a empresa sol·licitant per a projectes individuals) (20)
• Impacte del projecte en la innovació i el coneixement, en el creixement i en el reforç de la internacionalització del sol·licitant. (40)

Despeses subvencionables

• Despeses de personal contractat o de nova contractació.
• Despeses de subcontractacions i col·laboracions externes (el conjunt de les despeses de la partida de subcontractació i col·laboracions externes no podrà superar el 50% del total de la justificació econòmica acceptada).
• Adquisició d’equipaments i instrumental (es considerarà només el cost d’amortització vers l’ús pel projecte).
• Altres despeses vinculades exclusivament a les activitats del projecte d’R+D.
• En el projectes col·laboratius i per a l’empresa que actuï com a líder del projecte, les despeses derivades de la gestió del projecte (amb un màxim de 8.000€).
• Despeses indirectes: es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 15% de les despeses directes de personal subvencionables, sense justificació, d’acord al que especifica l’article 68.1 lletra b) del Reglament (UE) 1303/2013.

Intensitat de l’ajut

Les intensitats màximes dels ajuts, d’acord amb la normativa comunitària d’ajuts d’estat, són les següents

Tipus d’empresa

Activitats de Recerca Industrial

Activitats de Desenvolupament Experimental

Gran empresa

50 %

25 %

Mitjana empresa

50 %

35 %

Petita empresa

50 %

45 %

L’ajut màxim per projecte serà de:
• Projectes presentats de forma individual: 125.000 Euros.
• Projectes presentats de forma col·laborativa: 300.000 Euros.
Observacions

El procés de sol·licitud d’aquests ajuts està definit a l’apartat específic del web d’ACCIÓ
Aquesta línia està finançada amb el FEDER, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Són subvencions no reemborsables per concurrència competitiva i la taxa màxima de cofinançament de la despesa subvencionable és del 50 %.