• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix
Programa d'ajuts a inversions empresarial d'alt impacte (Segona convocatòria)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 21774 - Programa d'Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (Segona Convocatòria) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 2 de d'octubre del 2019 a les 14:00

La memòria tècnica del projecte només es presentarà telemàticament.

Annex específic


- Pels projectes d’inversió vinculats a la compra d’Unitats Productives d’empreses en concurs, auto del jutge adjudicant la Unitat Productiva o la sentència aprovatòria del conveni.

- Pel que fa a projectes estratègics per a l’economia catalana que suposin la diversificació de l’activitat de l’empresa, balanç de l’empresa del darrer exercici fiscal, on ha de constar el valor comptable dels actius de l’empresa.

Els projectes elegibles hauran de complir algun dels requisits següents:

a) Pels projectes de creació d’ocupació, en funció de la tipologia del projecte la creació mínima de:

- 25 nous llocs de treball en projectes de Centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
- 15 nous llocs de treball en projectes de Centres de Decisió d’àmbit supraregional.
- 15 nous llocs de treball en projectes Industrials.
- 15 nous llocs de treball en projectes de Centres Logístics.

b) Pels projectes d’inversió empresarial en actius fixes, 2,5 milions d’euros de despesa mínima acceptada, en actius   fixes materials i immaterials.

c) Pels projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits definits en els apartats a) i b) anteriors.

d) Pels projectes de creació o ampliació de Centres de R+D+i:

       d.1) la creació de com a mínim de 8 llocs de treball vinculats a activitats de R+D+i, o


      d.2) creació de com a mínim 5 llocs de treball vinculats a activitats de R+D+i i una inversió en equipament    científic  o de laboratori de com a mínim 500.000€.

e) Pels projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors, 200.000 euros de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i immaterials.

f) Pels projectes estratègics per l’economia catalana:

Una inversió mínima de 5 milions d’euros de despesa acceptada en actius fixes productius i la creació d’un mínim de 50 llocs de treball. Aquests projectes han de suposar l’obertura de nous emplaçaments industrials o la diversificació de l’activitat actual de l’empresa. Els projectes estratègics per l’economia catalana s’han de localitzar en algun dels municipis del mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional (veure mapa al final del document).

g) Projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0:

Una inversió mínima de 6 milions d’euros de despesa acceptada en actius fixes productius, dels quals, com a mínim, 1,5 milions d’euros han de ser actius vinculats a Indústria 4.0.
Aquests projectes han de suposar l’obertura de nous emplaçaments industrials o la diversificació de l’activitat actual de l’empresa. Els projectes estratègics per l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0. s’han de localitzar en algun dels municipis del mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional (veure mapa al final del document).

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Despeses Subvencionables

a) Pels projectes de creació d’ocupació, es considerarà subvencionable el cost laboral anual del nou personal contractat.

b) Pels projectes d’inversió en actius fixos, actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

c) Pels projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits definits en els apartats a) i b) anteriors.

d) Pels projectes de creació o ampliació de Centres de R+D:

d.1) El cost anual dels primers 6 mesos del  nou personal contractat.
d.2) El cost anual dels primers 6 mesos del nou personal contractat i la inversió en equipaments científics o de laboratori directament vinculats a activitats de R+D.

e) Pels projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors; Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

f) Pels projectes estratègics per l’economia catalana: Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

g) Pels projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0: Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats; Actius vinculats a Indústria 4.0: actius directament relacionats amb la digitalització de l’empresa i dels seus processos productius.

Intensitat de l'ajut

Projectes de creació d’ocupació 30%

Projectes d’inversió en actius fixes 8%

Projectes de centres de R+D: Actius 8%
                                           Personal 30%

Projectes d’inversió vinculats a la compra d’Unitats Productives d’empreses en concurs 20%

Projectes estratègics per l’economia catalana 8%

Projectes estratègics Indústria 4.0 8%

Quantia màxima de l'ajut

a) Projectes de creació d’ocupació: 200.000 euros (segons la normativa de minimis). La contractació de treballadors desafavorits no incrementarà l’ajut màxim però pot tenir efectes sobre la regulació de l’ajut.
b) Projectes d’inversió en actius fixes: 200.000 euros (segons la normativa de minimis).
c) L’ajut total per projectes que presentin despeses de creació d’ocupació i també d’actius fixos no podrà superar els límits que s’estableixen en els dos punts anteriors
d) Projectes de centres de R+D: 200.000 euros (segons la normativa de minimis). La contractació de treballadors desafavorits no incrementarà l’ajut màxim però pot tenir efectes sobre la regulació de l’ajut.
e) Projectes d’inversió vinculats a la compra d’Unitats Productives d’empreses en concurs: 200.000 euros (segons la normativa de minimis).
f) Projectes estratègics per l’economia catalana: 500.000 euros.
g) Projectes estratègics Indústria 4.0: 400.000 euros

Notes

- La normativa de minimis estableix que la suma de tots els ajuts atorgats sota aquesta normativa a una mateixa empresa no poden superar els 200.000 euros durant un període de 3 anys.
- A efectes d’aquesta resolució d’ajuts, s’entendrà com a treballador desafavorit tota persona que estigui desocupada en el moment de la contractació, i que compleixi algun dels requisits següents:

• no hagi tingut un treball fix, entès com a relació laboral continuada, remunerat en els sis mesos anteriors, o
• no disposi de qualificacions educatives de formació secundària o professional superior (CINE 3), o
• o hagi finalitzat la seva educació a temps complet en els dos anys anteriors i no hagi tingut abans una primera ocupació fixa remunerada, o
• tingui més de 50 anys, o
• sigui una persona adulta que visqui com a solter i del que depenguin una o més persones, o
• tingui menys de 25 anys.


- Si el projecte suposa la contractació de menys del 50% de treballadors desafavorits, s’aplicaran, a la totalitat de treballadors, les condicions que l’ajut estableix per treballadors no desafavorits pel que fa a normativa.

El programa d’ajuts es regirà pel règim de mínimis i pel Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 (Reglament general d’exempció per categories)