ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Cupons a la Internacionalització
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació d'entitats de finançament alternatiu

Nous camins de finançament

ACCIÓ dona visibilitat i confiança als nous instruments financers alternatius a la banca que han sorgit en els darrers temps. Ho fa a través d’un procés d’acreditació d’entitats de finançament alternatiu que facilitin una millor gestió financera i augmentin les opcions de finançament de les empreses catalanes.

Això els permetrà gaudir d’un mix de finançament més diversificat i, als inversors, invertir en economia real de manera directa.

Vols acreditar-te com a Entitat de finançament alternatiu? Sol·licita més informació!

L’acreditació d'entitat de finançament alternatiu d’ACCIÓ et permetrà:

 • Utilitzar aquest segell d’acord amb el manual d’ús facilitat pels responsables del programa
 • Tenir visibilitat a través del web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació, d’acord amb els criteris establerts per ACCIÓ
 • Formar part del recomanador de finançament alternatiu d'ACCIÓ
 • Participar de forma preeminent a les activitats de difusió de finançament alternatiu organitzades per ACCIÓ
 • Connectar amb altres entitats de finançament alternatiu acreditades amb els instruments de polítiques de finançament i altres de la Generalitat
 • Rebre informació sobre les línies d’ajut i programes específics gestionats per ACCIÓ

 

Alhora, l’acreditació implica:

 • Utilitzar i difondre el segell en tots els canals de comunicació i difusió, i en totes les activitats que realitzi l’entitat acreditada i fent-ne un bon ús
 • Enviar els indicadors trimestrals a ACCIÓ segons el model indicat
 • Participar als tallers o a les sessions de finançament d'ACCIÓ segons sol·licitud per part d’ACCIÓ
 • Mantenir un comportament ètic, entès aquest com donar informació transparent i veraç als microinversors, inversors i empreses, així com el manteniment adequat de la protecció del seu sistema informàtic
 • Acceptar les condicions de l’acreditació i el codi deontològic i complir amb els codis ètics de principis i conduces recomanables aplicables en l’àmbit Generalitat
 • Donar visibilitat pública a la seva relació amb ACCIÓ mitjançant: al web corporatiu amb la insersió del logotip, a les xarxes socials professionals i en tota comunicació pública que l’entitat faci relativa a qualsevol projecte
 • L’entitat es compromet a fer ressò entre els seus contactes, seguidors i subscriptors de les activitats i convocatòries adreçades a finançament alternatiu que ACCIÓ organitzi durant el període de vigència d’aquesta relació

S’estableixen quatre categories d’entitats de finançament alternatiu amb uns criteris d’acreditació iguals per a totes les categories:

 • Finançament col·lectiu d’inversió (Crowdequity): inversors i microinversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un procés majoritàriament digitalitzat que permet la presència d’un nombre elevat d’inversors
 • Finançament col·lectiu de préstec (Crowdlending): inversors i microinversors presten diners, en forma de préstec amb un tipus d’interès i un calendari de repagament, a empreses a través d’un punt de trobada online
 • Descompte de factures (Invoice trading): inversors i microinversors presten diners, a través del descompte d’efectes comercials, a empreses a través d’un punt de trobada online
 • Xarxes d’Inversors Privats (Business Angels): inversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada físic, habitualment en el format de fòrum d’inversió o reunió. A vegades en línia, però el procés no està majoritàriament digitalitzat i el grup d’inversors no acostuma a ser molt nombrós
 • Ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada
 • Capacitat de gestió: tenir una persona responsable per a portar a terme la gestió de la plataforma o xarxa
 • Estar realitzant operacions de forma regular i i haver realitzat operacions en empreses amb seu social a Catalunya amb un mínim de 5 operacions finançades tancades en el cas de les xarxes d’inversors privats, 5 en el cas del Finançament col·lectiu d’inversió, 20 en el cas del Finançament col·lectiu de préstec, 100 en el cas del Descompte de factures, entre l’1 de gener de 2015 i la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la present Resolució
 • Que l’import total de les inversions finançades en empreses amb seu social a Catalunya sigui de 500.000,00 euros en el cas de les xarxes d’inversors privats i 1.000.000,00 en el cas del Finançament col·lectiu d’inversió, Finançament col·lectiu de préstec i Descompte de factures entre l’1 de gener de 2015 i la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la present Resolució
 • Tenir un mínim de 20 inversors registrats a la seva plataforma o xarxa a la data de publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 • Tenir un procés clar d’incorporació de nous inversors definit
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de general de subvencions
 • Complir les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya, així com no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades
 • Consulta els requisits específics en el DOGC
 • Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’entitat sol·licitant en cas que aquesta no estigui inscrita al Registre mercantil
 • Estatuts de l’entitat o equivalent
 • Model Excel de Capacitat de gestió del perfil de la persona responsable de la gestió, disponible a la web
 • Declaració responsable signada pel representant legal, garantint la veracitat de les dades detallades a l’Excel Capacitat de gestió del perfil de la persona responsable de la gestió
 • Detall de les operacions tancades i el seu import, emplenant les dades dels anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, seguint el model d’indicadors dels annexos disponibles a la web. Tota aquella informació que ja estigui en mans d’ACCIÓ en el moment de la presentació de la sol·licitud, no serà necessari tornar-ho a aportar, sempre que aquestes segueixin sent vigents

 

Per sol·licitar l'acreditació cal que descarreguis i emplenis el Formulari de sol·licitud que trobaràs a l'apartat "Sol·licitud". Per tal de verificar el compliment dels requisits exigits s’haurà d’adjuntar al Formulari de sol·licitud d’acreditació i la documentació detallada.

En el cas que la documentació superi els 5MB, tindràs 24 hores per adjuntar en una segona fase la resta de documentació necessària.

Les sol·licituds es consideraran com a degudament formalitzades en el moment que s’hagi enviat el formulari i tota la documentació acreditativa.

Consulta el detall de tota la documentació a presentar en el DOGC.

El termini d’enviament de sol·licituds ha finalitzat, demana més informació per acreditar-te com a Entitat de finançament alternatiu.

Aquest és el llistat de les entitats de finançament alternatiu acreditades per ACCIÓ, per categories.

Beneficis per als agents acreditat

Des d’ACCIÓ s’ha volgut donar una distinció especial a totes aquelles entitats acreditades creant un segell acreditatiu que les identifiqui amb l’excel·lència.

Les entitats de finançament alternatiu acreditades utilitzaran i faran difusió del segell en tots els mitjans de comunicació, fent-ne un bon ús, segons el manual d'ús del segell facilitat pels responsables del programa en el moment de l'enviament de la resolució d’acreditació.