• Share to Linkedin
  • Print

Ajuts per a projectes de coordinació i per a projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació (COM)

  1. Presentació de la jornada de gestió i justificació de les Comunitats RIS3CAT.
  2. Primers passos a seguir.

 

Passos a seguir:

Les justificacions es presentaran per internet seguint els següents passos:

1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat.

2. Descarregar, emplenar la memòria tècnica i l’annex de les desviacions del projecte.

3. Consultar el document d'abast de l'informe d'auditoria. Descarregar i emplenar el check-list per l'auditor.

El beneficiari ha de justificar la realització de l’actuació subvencionada mitjançant la presentació d’un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercitant al Registre Oficial d’Auditors de Comptes. En el cas en que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, l’informe d’auditoria haurà d’estar realitzat pel mateix auditor, mentre que si el beneficiari no està obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditor la realitzarà el beneficiari. Per tal de poder realitzar aquest informe d'auditoria, cal:

4. Consultar el document "Guia Publicitat FEDER i logotips".

5. Descarregar i emplenar, el document detall de les despeses. Podeu consultar aquest document a títol d’exemple (Exemple-detall-despeses.xls)

6. Descarregar i emplenar, els models de l’apartat documentació. Si s’escau, signar digitalment per la persona amb poders per representar a l’empresa

7. Preparar tota la documentació necessària, per cada empresa participant, per tal de poder acreditar la justificació tal i com estableix la resolució d’atorgament i les bases reguladores de l’ajut (declaracions, excel amb despeses, informe auditoria, informe mensual, document de RRHH...) en format digital. Un cop preparada la documentació, comprimir en un o diversos arxius *. ZIP (la documentació s’ha de presentar en un arxiu zip o rar per cada empresa participant i d’un pes màxim de 100MB)

8. Descarregar, emplenar i signar digitalment per la persona amb poders per representar l’empresa sol·licitant, el formulari de justificació genèric.

  • En el cas que l’entitat beneficiària sigui una empresa, el formulari de justificació genèric es podrà descarregar a través del canal empresa.
  • En el cas que l'entitat beneficiària sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya , el formulari de justificació genèric es podrà descarregar a través de l'extranet de les administracions catalanes.

Únicament cal presentar un formulari de justificació emplenat pel líder del projecte.

Presentació de la justificació

1. Presentar telemàticament el formulari de justificació genèric seguint les instruccions que es trobaran a la pàgina del Canal Empresa o a través del mateix formulari de justificació genèric al pas “Enviar a tramitar i acusament de rebuda” (veure el manual d’instruccions).

2. Una vegada presentat telemàticament tindran constància de l’acusament de rebuda i en aquesta pantalla podran adjuntar la resta de documentació necessària per acreditar la justificació de l’ajut (documentació referida anteriorment als punts 3, 4, 5, 6 i 7 dels passos a seguir. Un arxiu comprimit per cada una de les empreses participants) en un termini màxim de 24 hores a comptar des de l’hora de registre de l’imprès de sol·licitud genèric.
Per poder presentar aquesta documentació, també podran accedir i tramitar-ho des de la “La meva carpeta”.

Documentació a presentar

1. Document que englobi tots els treballadors implicats en el projecte, emès per Recursos Humans, on es detalli la categoria laboral i el nombre d'hores treballades a l'any per a cadascun d'aquests treballadors (ANNEX I).

2. Informes mensuals, signat pel representant legal de l'entitat beneficiària i el/la treballador/a, en el qual consti el nombre total d'hores dedicades al projecte aquell mes i la descripció de les tasques desenvolupades (ANNEX II).

3. Timesheets mensuals en els quals es recullin les hores dedicades tant al projecte subvencionat com a la resta de projectes o tasques que complementin la jornada laboral del treballador/a.

4. Quadre en el qual es desglossi el percentatge d'amortització aplicat per cada un dels béns, la data d'adquisició, el període d'amortització, l'amortització mensual o diària, els mesos o els dies de duració del projecte, el criteri d'imputació en funció del seu ús en el projecte (temps, espai, etc.) i la quantia imputada al projecte subvencionat (ANNEX III).

5. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions) ANNEX IV.

6. Declaració conforme que les despeses imputades al projecte han rebut o no han rebut d’altres ingressos, ajuts o subvencions ANNEX V.

7. Declaració de no comercialització del prototip ANNEX VI.

8. Formulari d'Indicadors d’Execució ANNEX VII. (veure la Guia per informar dels indicadors dels projectes cofinançats amb fons FEDER)

Consideracions a tenir en compte

Tant formulari de justificació genèric com les declaracions han d’estar signats digitalment per la persona que tingui poders de l'empresa sol·licitant. La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: Certificats i signatures electròniques.

En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà a la seu electrònica tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no vençut.

Es recomanable guardar el Acusament de rebuda de l'enviament de documentació on consta el número de registre i Codi de tràmit (ID) per futures gestions.

Les notificacions es posaran a disposició a la Seu electrònica. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat. Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

Per a més informació podeu consultar Suport a la tramitació i Certificats i signatures electròniques.

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 49 33