• Share to Linkedin
  • Print

Ajuts 2017

Per dur a terme la justificació d’un expedient trieu la línia de l’ajut que voleu justificar

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60.

Degut a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, el 14 març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020. Aquest decret preveia a la seva disposició addicional tercera la suspensió dels terminis administratius per la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, llevat que motivadament es fonamentés i comuniqués als interessats la no suspensió. L’1 de juny de 2020 es van reprendre els terminis administratius suspesos, per aplicació del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. Per tant, aquesta suspensió va tenir una durada de 79 dies naturals.

Tots aquells projectes que tenien una data de finalització posterior a l’1 de juny de 2020, de forma automàtica, han vist incrementat en 79 dies el seu període d’execució fixat a la resolució d’atorgament, o resolucions modificatives posteriors. Conseqüentment, tal i com estableixen les bases reguladores, des de la nova data de finalització del projecte es disposa de dos o tres mesos (en funció del que estableixin les bases reguladores) per presentar la justificació de l’ajut.

En el cas dels projectes en què el termini es trobava entre el 14 de març de 2020 i l’1 de juny de 2020, per determinar el nou termini post-suspensió s’ha afegit a partir de l’1 de juny (inclòs) els dies de diferència entre el 14 de març (inclòs) i la data de termini que tenia prevista abans de la suspensió dels terminis administratius.

S’adjunta enllaç de declaració d’estat d’alarma i d’aixecament de terminis.