ACCIÓ - Agency for Business Competitiveness
Agents de suport a la internacionalització
 • Share to Linkedin
 • Print

Agents de suport a la internacionalització

Converteix-te en el millor company de viatge per a les empreses

La internacionalització és un factor clau en el creixement de les empreses catalanes. Per això, ACCIÓ reconeix i dona suport a totes les entitats que acompanyen les empreses en el seu procés d'obertura al món, ja sigui a través de l’assessorament, la formació o el finançament.

Si vols convertir-te en el millor company de viatge de les empreses i disposar del segell de la Generalitat de Catalunya que acredita la teva experiència, sol·licita l'acreditació com a Agent de suport a la internacionalització d’ACCIÓ.

Consulta'ns per conèixer properes convocatòries d'acreditacions.

Catalunya compta amb una gran riquesa d’agents públics i privats de suport a l’empresa. Amb l'objectiu de potenciar la col·laboració publicoprivada, d'impulsar la coordinació i fomentar la col·laboració entre els diferents agents, ACCIÓ ha establert un procés d'acreditació amb uns requisits d'accés per crear una xarxa d'agents reconeguts a tot el territori com a Agents de suport a la internacionalització.

L'acreditació d'Agent de suport a la internacionalització permet a la teva entitat...

 • Fer ús del segell que acredita i reconeix la teva experiència
 • Gaudir de visibilitat a través del web d’ACCIÓ i d'altres instruments de comunicació
 • Presentar-te a les licitacions o programes que es convoquin per a l’execució de serveis i activitats en l’àmbit de la internacionalització, sempre que es compleixin els requeriments establerts en les convocatòries específiques
 • Participar en el Grup de Treball d’Internacionalització
 • Rebre acompanyament en accions de diplomàcia econòmica i empresarial a l’exterior
 • Participar en l’espai de treball en xarxa amb tots els agents acreditats i assistir a la reunió anual

Poden sol·licitar l'acreditació d'Agents de suport a la internacionalització aquelles entitats que destinen bona part de la seva activitat a impulsar les empreses catalanes al món. Hi ha cinc tipologies d'agents, cadascuna amb diferents requisits de sol·licitud. La teva entitat pot sol·licitar l'acredictació d'una o més tipologies d'agents.

 1. Entitats de promoció
 2. Entitats d'assessorament especialitzades en processos d'internacionalització
 3. Entitats de formació
 4. Entitats financeres

Consulta tots els requisits segons les tipologies d'agents en el DOGC.

Per sol·licitar l'acreditació cal que emplenis el Formulari de sol·licitud que trobaràs a l'apartat "Sol·licitud". Per tal de verificar el compliment dels requisits exigits caldrà que adjuntis al Formulari de sol·licitud d’acreditació la documentació detallada en format ZIP, sempre i quan no superi els 5 MB.

En el cas que la documentació superi els 5MB, tindràs 24 hores per adjuntar en una segona fase la resta de documentació necessària.

Les sol·licituds es consideraran com a degudament formalitzades en el moment que s’hagi enviat el formulari web i tota la documentació acreditativa.

Els documents a presentar varien en funció de la categoria d’acreditació (recorda que pots sol·licitar l’acreditació per a una o més categories).

 

Documentació general

L’han d’enviar totes les entitats, independentment de la categoria o categories a què es presentin:

 1. Formulari de sol·licitud, degudament emplenat
 2. Declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud
 3. Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l'entitat o empresa
 4. Estatuts de l’entitat

 

Documentació específica

La relació de documents a presentar per justificar cada requisit està detallada a les bases. Els documents a presentar varien en funció de la categoria per a la qual se sol·liciti l’acreditació.

Consulta el detall de tota la documentació a presentar en el DOGC.

 

En relació amb totes les notificacions del procediment d’acreditació, és recomanable que cliqueu a l’apartat del Formulari de sol·licitud indicant que voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol·licitud. D’aquesta manera, rebreu sempre un avís a l'adreça que el sol·licitant hagi facilitat a aquests efectes dins del Formulari de sol·licitud d'acreditació, on es posarà a la teva disposició les notificacions a la Seu electrònica, sense perjudici que la manca d'aquest avís no impedeixi la plena validesa de la notificació.

La notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat.

Aquesta notificació per mitjans electrònics s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.

La convocatòria 2020 està tancada. Per qualsevol dubte o més informació contacta amb nosaltres.

 

(*)D'acord amb la disposició derogatòria única del Reial decret 537/2020, de ​22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, queda derogada la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius, amb efectes el dia 1 de juny de 2020 (inclòs), per tant, per aquest procediment concret s’amplia el termini en 48 dies naturals, que són els dies en què el procediment administratiu ha estat suspès (del 14 de març de 2020 al 30 d’abril de 2020).

Aquest és el llistat d'Agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ, per categories:

Agents de suport a la internacionalització


Beneficis per als agents acreditats

Un dels drets i obligacions dels Agents de suport a la internacionalització és fer un ús correcte del segell que els acredita. Els responsables del programa d'acreditacions us faran arribar el segell i el manual d’ús en el moment que es faci efectiva l'acreditació.