ACCIÓ - Agency for Business Competitiveness
Agents de suport a la internacionalització
 • Share to Linkedin
 • Print

Acreditació de clústers

Uneix-te a la xarxa de clústers

La millor manera de créixer és la cooperació entre tots els agents implicats en un mateix entorn. Amb aquesta premissa treballa l’extensa xarxa de clústers catalans, acreditats per ACCIÓ.

La finalitat del Programa Catalunya Clústers és impulsar la competitivitat de l'economia catalana, sistematitzar l'actuació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la política de clústers i contribuir a la racionalització del mapa dels clústers existents a Catalunya.

Demana més informació per unir-te a la xarxa de clústers!

L’acreditació com a clúster garanteix una sèrie de drets i deures:

 • L’ús del segell com a clúster acreditat
 • Visibilitat a través de la web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació
 • Rebre orientació estratègica, capacitació pels equips de gestió del clúster i tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i d’innovació
 • Participació en activitats de networking
 • Connexió dels clústers amb els instruments de política d’innovació i internacionalització
 • Informació sobre les línies d’ajut i programes específics gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès
 • Rebre capacitació en governança per als òrgans de govern
 • Comunicar a ACCIÓ la variació de dades que afectin els criteris de valoració previstos
 • Aportar i actualitzar anualment, o en tot cas en els terminis establerts per ACCIÓ, la base de dades amb informació dels socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins
 • Participar en les actuacions de capacitació de clústers que s’implementin durant l’any
 • Respondre el qüestionari d’avaluació anual de la Política de Clústers d’ACCIÓ

 

 

Poden formar part del Programa Catalunya Clústers les entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, sense afany de lucre i que operin principalment a Catalunya i tinguin com a objecte social principal la millora de la competitivitat de les empreses, així com una contrastada experiència en dinamització de clústers i que compleixin també els requisits següents:

 • No tenir afany de lucre i tenir com a objecte social principal la millora de la competitivitat de les empreses
 • Comptar amb un òrgan d’administració en què, com a mínim, el 70% dels membres siguin empreses privades i comptar, com a mínim, amb un agent d’entorn tecnològic o de coneixement
 • Disposar, com a mínim, de 40 socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins que tinguin l’obligació de contribuir econòmicament de forma periòdica i recurrent a l’activitat del clúster. Per als clústers amb menys de dos anys d’existència, el requisit serà de 30 socis o figures afins
 • Comptar amb un mínim de facturació agregada dels seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins de 200 milions d’euros i una massa critica potencial de 500 milions d’euros. Per als clústers amb menys de dos anys d’existència, el requisit serà d’un mínim de facturació agregada dels seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins de 150 milions d’euros i una massa critica potencial de 500 milions d’euros. A aquests efectes, s’entendrà com a massa crítica potencial la facturació agregada de les empreses que podrien formar part del clúster
 • Disposar de la certificació actualitzada Bronze Label o superior que atorga l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA)
 • Disposar dels serveis d’un clúster manager amb dedicació completa, amb independència que la seva vinculació amb el clúster sigui laboral o mercantil, que no realitzi activitats professionals o empresarials que suposin un conflicte d’interessos amb l’activitat professional com a clúster manager i que tingui la seu de treball a Catalunya
 • Ser una organització independent d'altres associacions empresarials o altres institucions existents
 • Disposar d’un pla estratègic del clúster vigent i de tres anys de durada
 • Tenir entre els seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins, una representació de la cadena de valor i dels agents clau del clúster al qual representa
 • Aportar valor diferencial i no comportar duplicació del mateix segment econòmic respecte d'altres clústers
 • Demostrar un mínim d'un any d’històric com a clúster i presentar una cartera de projectes i d'activitats realitzades alineades amb els reptes estratègics
 • Robustesa governança: comptar amb un òrgan d’administració representatiu de la cadena de valor del clúster, amb participació diversificada d’aquesta cadena i amb administradors compromesos amb l’organització, que s’impliquin i contribueixin activament al desenvolupament del clúster
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Per sol·licitar l'acreditació cal que emplenis el formulari que trobaràs a l'apartat "Sol·licitud" i hi adjuntis la documentació justificativa comprimida en un fitxer .zip.

La documentació a adjuntar, és la següent:

 1. Estatuts i posteriors modificacions, i escriptura o acte de constitució del clúster inscrits al corresponent registre.
 2. El Pla estratègic, d’acord amb el que disposa el punt 1.2 k).
 3. Organigrama de l’òrgan d’administració del clúster i certificat de la composició actual de l’òrgan d’administració lliurat pel registre corresponent o en el seu defecte pel secretari de l’entitat sol·licitant. En aquest últim cas anirà acompanyat del comprovant d’haver estat presentat a inscripció al registre corresponent.
 4. Llistat de membres del clúster indicant llur nom, NIF, persona de contacte amb seu correu electrònic, última facturació anual, plantilla a final de l’últim exercici tancat i pàgina web. Aquest llistat estarà signat pel president i el secretari del clúster i s’utilitzarà per realitzar l’avaluació anual de la Política de clústers d’ACCIÓ.
 5. El currículum vitae o el perfil de Linkedin del clúster manager i els seus dos darrers TCs o document acreditatiu de la relació contractual del Cluster Manager amb el clúster, i declaració d’altres activitats professionals o empresarials que realitzi, si s’escau.
 6. Còpia del certificat Bronze Label o superior que atorga l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

 

 

Quins passos he de seguir?

 • Assegura’t que no et trobes en situació d’incompatibilitat
 • Comprova que compleixes els requisits per a l’obtenció de l’acreditació com a clúster
 • Omple el formulari de sol·licitud i adjunta la documentació acreditativa.

El termini de presentació de les sol·licituds per obtenir l'acreditació com a clúster acreditat d’ACCIÓ per a l’any 2018 és de 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC.

 

El termini de sol·licitud ha finalitzat, demana més informació per unir-te a la xarxa de clústers.

 

Podeu consultar els clústers acreditats per ACCIÓ de cada sector accedint al llistat següent:

Clústers acreditats

Beneficis per a clústers acreditats

Des d’ACCIÓ s’ha volgut donar una distinció especial a totes aquelles entitats acreditades creant un segell d’acreditació que les identifiqui amb l’excel·lència.

Un dels drets i obligacions dels clústers acreditats és fer un correcte ús del segell que els acredita com a tals. L’obtenció del segell i del manual d’ús es fa efectiva en el moment de l’acreditació: els responsables del Servei us els faran arribar amb la resolució d’acreditació.

 

Notícies sobre acreditació de clústers

There is no content in English related to this page. You can check news, in Catalan, in our press search.

Acreditació de clústers: experiències i publicacions

We don't have English content related to this page. You can check reports, success stories and more publications, in Catalan, in our Knowledge bank.