Cupons a la Internacionalització
 • Share to Linkedin
 • Print

Acreditació d'entitats de finançament alternatiu

Nous camins de finançament

ACCIÓ dona visibilitat i confiança als nous instruments financers alternatius a la banca que han sorgit en els darrers temps. Ho fa a través d’un procés d’acreditació d’entitats de finançament alternatiu que facilitin una millor gestió financera i augmentin les opcions de finançament de les empreses catalanes.

Això els permetrà gaudir d’un mix de finançament més diversificat i, als inversors, invertir en economia real de manera directa.

L’acreditació d'entitat de finançament alternatiu d’ACCIÓ et permetrà:

 • Utilitzar aquest segell d’acord amb el manual d’ús facilitat pels responsables del programa.
 • Tenir visibilitat a través del web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació, d’acord amb els criteris establerts per ACCIÓ.
 • Formar part del recomanador de finançament alternatiu d'ACCIÓ.
 • Participar de forma preeminent a les activitats de difusió de finançament alternatiu organitzades per ACCIÓ.

 

Alhora, l’acreditació implica:

 • Utilitzar i difondre el segell en tots els canals de comunicació i difusió, i en totes les activitats que realitzi l’entitat acreditada i fent-ne un bon ús.
 • Enviar els indicadors trimestrals a ACCIÓ segons el model indicat.
 • Participar als tallers o a les sessions de finançament d'ACCIÓ segons sol·licitud per part d’ACCIÓ.
 • Mantenir un comportament ètic, entès aquest com donar informació transparent i veraç als microinversors, inversors i empreses, així com el manteniment adequat de la protecció del seu sistema informàtic.

S’estableixen quatre categories d’entitats de finançament alternatiu amb uns criteris d’acreditació iguals per a totes les categories:

 • Finançament col·lectiu d’inversió (Crowdequity): inversors i microinversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada en línia.
 • Finançament col·lectiu de préstec (Crowdlending): inversors i microinversors presten diners en forma de préstec amb un tipus d’interès i un calendari de repagament a empreses, a través d’un punt de trobada en línia.
 • Descompte de factures (Invoice trading): inversors i microinversors presten diners a través del descompte d’efectes comercials a empreses, a través d’un punt de trobada en línia.
 • Xarxes d’Inversors Privats (Business Angels): inversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada físic, habitualment en format de fòrum d’inversió o de reunió.

 

Consulta'ns per conèixer-ne més detalls sobre l'Acreditació d'entitats de finançament alternatiu!

 • Ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada.
 • Capacitat de gestió: tenir una persona responsable per a portar a terme la gestió de la plataforma o xarxa.
 • Estar realitzant operacions de forma regular i haver realitzat operacions en empreses catalanes amb un mínim de 3 operacions finançades tancades en el cas de les xarxes d’inversors privats, 5 en el cas del crowdequity, 20 en el cas del crowdlending i 100 en el cas de l’invoice trading, entre el 2015 i la data de publicació de la convocatòria 2019 d’entitats de finançament alternatiu.
 • Que l’import total de les inversions finançades en empreses catalanes sigui de 300.000 euros en el cas de les xarxes d’inversors privats i 1.000.000 en el cas del crowdequity, crowdlending i invoice trading, entre el 2015 i la data de publicació de la convocatòria 2019 d’entitats de finançament alternatiu.
 • Tenir un mínim de 20 inversors registrats a la seva plataforma o xarxa a la data de publicació de la convocatòria 2019 d’entitats de finançament alternatiu.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya, així com no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades.

Per sol·licitar l'acreditació cal que emplenis el formulari de sol·licitud que trobaràs a l'apartat "Sol·licitud". Per tal de verificar el compliment dels requisits exigits s’haurà d’adjuntar al Formulari de sol·licitud d’acreditació la documentació detallada en format ZIP, així com una fotografia teva per tal que, en cas de ser acreditat, figuri al Directori de Mentors juntament amb la teva informació professional, sempre i quan no superi els 5 MB.

En el cas que la documentació superi els 5MB, tindràs 24 hores per adjuntar en una segona fase la resta de documentació necessària.

Les sol·licituds es consideraran com a degudament formalitzades en el moment que s’hagi enviat el formulari Web i tota la documentació acreditativa.

La convocatòria 2019 està tancada. Per qualsevol dubte o més informació contacta amb nosaltres.

Aquest és el llistat de les entitats de finançament alternatiu acreditades per ACCIÓ, per categories: Entitats de finançament alternatiu acreditades

Beneficis per als agents acreditats

Des d’ACCIÓ s’ha volgut donar una distinció especial a totes aquelles entitats acreditades creant un segell acreditatiu que les identifiqui amb l’excel·lència.

Les entitats de finançament alternatiu acreditades utilitzaran i faran difusió del segell en tots els mitjans de comunicació, fent-ne un bon ús, segons el manual d'ús del segell facilitat pels responsables del programa en el moment de l'enviament de la resolució d’acreditació.

Notícies sobre Entitats de finançament alternatiu

There is no content in English related to this page. You can check news, in Catalan, in our press search.