ACCIÓ - Agencia para la Competitividad de la Empresa
  • Comparte a Linkedin
  • Imprimir

Programa de Missions Empresarials (Inverses)

Passos a seguir

1. Descarregar, instal·lar i emplenar l'aplicació de justificació.

2. Obtenir el codi d'ACCIÓ (cal estar connectats a internet), imprimir i signar l'imprès de justificació.

3. Presentar l'imprès de justificació juntament amb la documentació justificativa per registrar a ACCIÓ (dins del termini establert a la resolució d'atorgament) en format paper, o a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu (Consulteu horaris).

Documentació a presentar

1. Memòria econòmica: justificació de les despeses aprovades (segons l'establert a la resolució d'atorgament i a l'annex de despeses acceptades)

  • Imprès de justificació de l'ajut emplenat i signat pel sol·licitant.
  • Documents justificatius de l'actuació subvencionada que podran ser:

a) Per a les bosses de viatge s'haurà de presentar la documentació que justifiqui la realització del desplaçament mitjançant:

Com a despeses de viatge, només es considera subvencionable el desplaçament que inclogui el trajecte país d'origen-Catalunya-país d'origen.
En els casos en els que el document justificatiu no vagi en nom del beneficiari (entitat sol·licitant), caldrà la presentació del corresponent comprovant de pagament a nom del beneficiari.

Bitllets originals d'avió o tren. En cas de bitllet electrònic, presentació de targeta d'embarcament originals de tot el recorregut o confirmació electrònica de la compra. En el cas de desplaçament en automòbil, certificació de quilometratge de la gerència de l'empresa i comprovants originals dels pagaments d'autopistes, benzina, altres, i/o altres;

b) Per a les despeses d'organització i coordinació s'haurà de presentar la documentació que justifiqui la realització del viatge per a cadascuna de les empreses, juntament amb una memòria explicativa de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

En cas d'altra documentació amb valor probatori, diferent a l'esmentada, ACCIÓ valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l'actuació.

2. Agendes d'entrevistes de cadascuna de les empreses, feta per una entitat especialitzada.

3. Una declaració de l'entitat sol·licitant conforme no s'han rebut ni sol·licitat altres ajuts per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals que s'inclou dins de l'imprès de justificació.

4. Memòria explicativa de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts en la missió, signada pel representant legal de l'entitat.(VEURE MODEL)

5. Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que s'esmenten a la base 20 de l'annex 1 de les bases reguladores, segons el cas.

6. Si és el cas, documentació demostrativa de la convocatòria conjunta de la missió.

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la internacionalització el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 484 96 21