ACCIÓ - Agencia para la Competitividad de la Empresa
Agents de suport a la internacionalització
 • Comparte a Linkedin
 • Imprimir

Acreditació de clústers

Uneix-te a la xarxa de clústers

La millor manera de créixer és la cooperació entre tots els agents implicats en un mateix entorn. Amb aquesta premissa treballa l’extensa xarxa de clústers catalans, acreditats per ACCIÓ.

La finalitat del Programa Catalunya Clústers és impulsar la competitivitat de l'economia catalana, sistematitzar l'actuació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la política de clústers i contribuir a la racionalització del mapa dels clústers existents a Catalunya.

Vols acreditar-te com a Clúster? Presenta la teva sol·licitud.

 

L’acreditació com a clúster garanteix una sèrie de drets i deures:

Els drets dels clústers acreditats són els següents:

 1. Ús del segell com a clúster acreditat dins del Programa, d'acord amb el manual d’ús del segell facilitat pels responsables del Programa i de conformitat amb el següent apartat 8.2.
 2. Visibilitat a través de la web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació, d'acord amb els criteris establerts per ACCIÓ.
 3. Rebre orientació i capacitació pel canvi estratègic per a clústers i empreses.
 4. Rebre capacitació pels equips de gestió del clúster.
 5. Rebre tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional, específicament en programes europeus.
 6. Participar en activitats de networking (treball en xarxa).
 7. Connexió dels clústers amb els instruments de política d’innovació i internacionalització, i altres de la Generalitat, si s’escau.
 8. Informació especialment adreçada als clústers acreditats sobre les línies d’ajut i programes específics gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès.

Les obligacions dels clústers acreditats són:

 1. Utilització i difusió del segell com a clúster acreditat dins del Programa en tots els canals de comunicació i difusió, sempre i quan facin referència als programes i serveis d'ACCIÓ, i fent-ne un bon ús, segons el manual d'ús del segell facilitat pels responsables del Programa.
 2. Comunicar a ACCIÓ, en el moment què es produeixi, la variació de les dades que afectin els criteris de valoració previstos en aquesta resolució.
 3. Aportar i actualitzar anualment, o en tot cas en els terminis establerts per ACCIÓ, la base de dades amb informació dels socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins. Aquesta base de dades ha d’incloure: Nom i NIF dels socis o figures afins del clúster, nom, cognom, càrrec, codi postal, correu electrònic i telèfon de la persona de contacte que participa al clúster, i facturació i nombre de treballadors dels socis o figures afins i estarà signada pel President/a i el Secretari/a del Clúster en format PDF i, addicionalment, s’adjuntarà com a arxiu Excel. Trobareu el model a omplir al web d’ACCIÓ.
  ACCIÓ utilitzarà aquesta base de dades únicament amb l’objectiu de realitzar l’avaluació de la política de clústers descrita en el punt d) següent.
  Els clústers acreditats, com a responsables del tractament de les dades dels seus socis, garanteixen que aquest tractament és lícit, que s’ha recollit el consentiment necessari per a realitzar la cessió de les dades i que s’ha informat del tractament de dades als interessats de forma prèvia a la recollida del seu consentiment, d’acord amb les previsions del Reglament Europeu sobre protecció de dades de caràcter personal, als efectes de poder-ne fer la cessió a ACCIÓ amb la finalitat expressada.
  La base de dades del primer any s’ha d’aportar amb el formulari de sol·licitud. L’enviament de les següents bases de dades es realitzarà durant el primer trimestre de cada any de vigència de l’acreditació.
 4. Respondre el qüestionari d’avaluació anual de la Política de Clústers d’ACCIÓ, tant el destinat a clúster managers com el destinat als socis del clúster i contribuir a assegurar el màxim de participació en la part destinada als socis del clúster, amb el fi d’assolir el percentatge de respostes que considerin vàlida la enquesta (superior o igual al 30% respecte al nombre de socis).
 5. Presentar el pla d’accions anual durant el primer trimestre de cada any de vigència de l’acreditació.
 6. Acceptar les condicions de l’acreditació de la present resolució i el codi deontològic, que es pot consultar al web d’ACCIÓ i complir amb els codis ètics de principis i conductes recomanables aplicables en l’àmbit Generalitat.
 7. El clúster acreditat donarà visibilitat pública a la seva relació amb ACCIÓ mitjançant:
  1. Al web corporatiu del clúster, fent constar que és un “clúster acreditat” per ACCIÓ. Això ho farà amb la inserció del logotip que li proporcionarà ACCIÓ, a la portada del seu web o bé en una pàgina de primer nivell de navegació. El logotip haurà d’anar enllaçat a l’adreça del web corporatiu d’ACCIÓ. Així mateix, a la mateixa ubicació del logotip o una altra d’equivalent explicitarà que és un “clúster acreditat d’ACCIÓ”, enllaçant aquest text o un d’equivalent a la URL: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/clusters/
  2. A les seves xarxes socials, el clúster esmentarà explícitament aquesta relació, citant el compte corporatiu d’ACCIÓ corresponent a cadascuna de les xarxes.
  3. En tota comunicació pública que el clúster faci relativa a qualsevol projecte subvencionat per ACCIÓ i que hagi participat en tant que clúster acreditat, farà explícita aquesta relació, incloent un link actiu al web d’ACCIÓ sempre que el format d’aquesta comunicació pública sigui digital.
 8. Així mateix, el clúster es compromet a fer ressò entre els seus contactes, seguidors i subscriptors de les activitats i convocatòries adreçades a clústers que ACCIÓ organitzi durant el període vigència de l’acreditació.

 

Participació en altres activitats impulsades per ACCIÓ en l’àmbit d’actuació dels Clústers.

ACCIÓ si escau, podrà facilitar als Clústers acreditats assessorament sobre qualsevol aspecte que consideri rellevant i podrà posar a disposició dels Clústers la participació en diverses actuacions com per exemple:

 1. Rebre capacitació en governança per als òrgans de govern.
 2. Assistència tècnica en desenvolupament de valor compartit.
 3. Facilitats d’ubicació a l’Espai Catalunya Clústers.
 4. Avaluació individual personalitzada i de l’ecosistema de clústers.
 5. Acompanyament, selecció i carrera professional dels equips de gestió.
 6. Assessorament i suport en la integració de clústers.
 7. Orientació, acompanyament i capacitació en programes de talent i en altres activitats de generació de competències.
 8. Assessorament en processos de qualitat de la gestió de les organitzacions clúster.

Poden acreditar-se com a clústers, aquelles entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, sense afany de lucre i que operin principalment a Catalunya  que aglutinin empreses i els principals agents d'entorn tecnològic o de coneixement del clúster, i que tinguin com a objecte social principal, la millora de la competitivitat de les empreses i una contrastada experiència en dinamització de clústers.

Els requisits d’acreditació són:

 1. Estar alineat amb la política de clústers de la Generalitat de Catalunya que està disponible al web d’ACCIÓ.
 2. Tenir un àmbit d’actuació que abasti, com a mínim i principalment, Catalunya.
 3. Tenir personalitat jurídica pròpia. No tenir afany de lucre i tenir com a objecte social principal, la millora de la competitivitat de les empreses.
 4. Comptar amb un òrgan d’administració en què com a mínim el 70% dels membres siguin empreses privades. També comptarà, com a mínim, amb un agent d’entorn tecnològic o de coneixement.
 5. Disposar, com a mínim, de 60 socis amb establiment operatiu a Catalunya, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins que tinguin l’obligació de contribuir econòmicament de forma periòdica i recurrent a l’activitat del clúster. Pels clústers amb menys de 3 anys d’existència, a comptar des de la data d’inscripció de la seva creació al registre corresponent, el requisit serà de 30 socis amb establiment operatiu a Catalunya.
 6. Comptar amb un mínim de facturació agregada dels seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins de 200 milions d’euros i una massa critica potencial de 500 milions d’euros. Pel clústers amb menys de 3 anys d’existència, a comptar des de la data d’inscripció de la seva creació al registre corresponent, el requisit serà d’un mínim de facturació agregada dels seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins de 150 milions d’euros i una massa critica potencial de 500 milions d’euros. A aquests efectes s’entendrà com a massa crítica potencial, la facturació agregada de les empreses que podrien formar part del clúster.
 7. Disposar de la certificació actualitzada Bronze Label o superior que atorga l’European Secretariat for Clúster Analysis (ESCA).
 8. Disposar dels serveis d’un clúster manager amb dedicació complerta, amb independència que la seva vinculació amb el clúster sigui laboral o mercantil, que no realitzi activitats professionals o empresarials que suposin conflicte d’interessos amb l’activitat professional com a clúster manager i que tingui la seu de treball a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, es considera conflicte d’interessos qualsevol situació que pugui donar lloc a un dubte raonable sobre la imparcialitat i la independència de judici del clúster manager en el compliment de les seves obligacions com a tal, per tenir altres interessos professionals, empresarials i/o personals que podrien influir en la manera en la que compleix els seus deures i responsabilitats com a clúster manager. Es consideren compatibles les activitats relacionades amb la docència. El clúster manager haurà de complir les següents condicions:
  • Experiència mínima de 5 anys com a executiu/iva d'empreses, consultor/a o perfil similar de dinamització de projectes empresarials.
  • Coneixement, experiència i habilitats en iniciatives de clúster o similars.
  • Participació en activitats/projectes internacionals.
  • Capacitat per a la gestió de projectes.
  • Coneixement sobre polítiques públiques.
  • Coneixements sobre estratègia competitiva.
  • Capacitats en els àmbits de lideratge, visió estratègica i gestió del canvi.
  • Domini avançat de català, castellà i anglès.
  • Disposar de titulació universitària i d’estudis d’extensió universitària en gestió empresarial (MBA, màster, postgrau, etc.) o en el seu defecte gaudir d’un currículum professional que demostri una sòlida experiència pel desenvolupament de les funcions pròpies d’un clúster manager.
  Addicionalment pel clústers amb més de 3 anys d’existència a comptar des de la data d’inscripció de la seva creació al registre corresponent, disposar dels serveis d’un gestor/a de projectes, tècnic, administratiu o similar amb dedicació complerta o de diversos professionals la suma de les dedicacions dels quals equivalguin a la dedicació complerta d’una persona.
 9. Ser una organització Independent d’altres associacions empresarials o altres institucions existents. S’entendrà que no concorre independència, entre altres supòsits, quan:
  1. El clúster consolidi els seus comptes anuals amb una altra entitat.
  2. Existeixin compromisos contractuals o altres mitjans (d’ordre financer, operatiu, comercial o altres) entre el clúster i un tercer que puguin tenir la capacitat d’aquest tercer d’influir significativament en el desenvolupament del clúster.
  3. Existeixi, per qualsevol mitjà, control directe o indirecte o influència dominant d’un tercer en els òrgans de govern del clúster o en les decisions d’aquests.
 10. Disposar d’una anàlisi estratègica que inclogui:
  1. Definició del clúster i àmbit d’actuació.
  2. Mapatge de les empreses i agents del clúster indicant la cadena de valor que el defineix i amb la segmentació dels negocis que abasta el clúster.
  3. Quantificació de la massa critica potencial (Indicant empreses, facturació i nombre de treballadors).
  4. Tendències de negoci a nivell internacional.
  5. Reptes estratègics empresarials i reptes d’entorn en el que actua el clúster.
 11. Disposar d’un pla d’accions anual que inclogui:
  1. Focalització estratègica: proposta de valor diferencial del clúster.
  2. Línies de treball prioritzades en els àmbits d’innovació, internacionalització, talent i valor compartit, entre d’altres.
  3. Calendari d’activitats i projectes, incloent activitats interclústers.
 12. Tenir entre els seus socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins, una representació de la cadena de valor i dels agents clau del clúster al qual representa.
 13. Aportar valor diferencial i no comportar duplicació del mateix segment econòmic respecte d’altres clústers. Suposarà una excepció a aquest punt aquells clústers que tot i representar al mateix segment econòmic es trobin en procés d’integració, sempre i quan aquesta es faci efectiva dins l’any natural en curs de la sol·licitud d’acreditació.
 14. Trajectòria consistent i d’impacte: demostrar un mínim de dos anys d’històric com a clúster i presentar una cartera de projectes i activitats realitzades on es valorarà l’alineament amb els reptes estratègics, el seu impacte i el lideratge empresarial. En el cas d’un clúster resultant d’un procés d’integració entre clústers preexistents, es tindrà en compte l’històric dels clústers objecte d’integració.
 15. Estar enfocat principalment a la millora de la competitivitat empresarial i no a activitats de representació i de lobby.
 16. Robustesa governança: Comptar amb un òrgan d’administració representatiu de la cadena de valor del clúster, amb participació diversificada d’aquesta cadena, i amb administradors compromesos amb l’organització que s’impliquin i contribueixin activament al desenvolupament del clúster.
 17. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per sol·licitar l'acreditació cal que emplenis el formulari que trobaràs a l'apartat "Sol·licitud" i hi adjuntis la documentació justificativa comprimida en un fitxer .zip o .rar.

La documentació a adjuntar, és la següent:

 1. Estatuts i posteriors modificacions, i escriptura o acte de constitució del clúster inscrits al corresponent registre.
 2. Anàlisi estratègica, d’acord amb el que disposa el punt 1.2 j) de l’Annex.
 3. Pla d’accions anual a presentar durant cadascun dels 3 anys de vigència de l’acreditació d’acord amb el que disposa el punt 1.2 k) de l’Annex.
 4. Organigrama de l’òrgan d’administració del clúster i certificat de la composició actual de l’òrgan d’administració lliurat pel registre corresponent o en el seu defecte pel secretari de l’entitat sol·licitant. En aquest últim cas anirà acompanyat del comprovant d’haver estat presentat a inscripció al registre corresponent.
 5. Primer enviament de la base de dades amb informació dels socis, benefactors, entitats col·laboradores o figures afins. Aquesta base de dades ha d’incloure: Nom i NIF dels socis o figures afins del clúster, nom, cognom, càrrec, codi postal, correu electrònic i telèfon de la persona de contacte que participa al clúster, i facturació anual, plantilla a final de l’últim exercici tancat i pàgina web i estarà signada pel President i el Secretari del clúster en format PDF i, addicionalment, s’adjuntarà com a arxiu Excel. Trobareu el model a omplir al web d’ACCIÓ.
 6. El Currículum Vitae o el perfil de LinkedIn del clúster manager i els seus dos darrers TCs o document acreditatiu de la relació contractual del clúster manager amb el clúster, i declaració d’altres activitats professionals o empresarials que realitzi, si s’escau. Respecte el segon col·laborador presentar els seus dos darrers TCs o document acreditatiu de la relació contractual del mateix amb el clúster.
 7. Còpia del certificat Bronze Label o superior que atorga l’European Secretariat for Clúster Analysis (ESCA).
 8. En el cas de clústers en processos d’integració oberts, acord o carta d’intencions que acrediti la voluntat d’integració entre clústers dins l’any natural en curs de la sol·licitud d’acreditació.
 9. Memòria descriptiva de la trajectòria del clúster d’acord amb el model present a la web d’ACCIÓ.
 10. Document descriptiu de la Governança, indicant els compromisos i responsabilitats desenvolupades pels membres de l’òrgan d’administració.

Quins passos he de seguir?

 • Assegura’t que no et trobes en situació d’incompatibilitat
 • Comprova que compleixes els requisits per a l’obtenció de l’acreditació com a Clúster
 • Omple el formulari de sol·licitud i adjunta la documentació acreditativa.

El termini de presentació de les sol·licituds per obtenir l'acreditació com a Clúster acreditat d’ACCIÓ es mantindrà des de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC fins el 12 de novembre de 2021 a les 14.00 h.

Presenta la teva sol·licitud per acreditar-te.

Aquest és el llistat dels Clústers acreditats per ACCIÓ (document PDF).

Beneficis per als Clústers acreditats

Un dels drets i obligacions dels Clústers acreditats és fer un ús correcte del segell que els acredita. Els responsables del Servei d’Acreditació us faran arribar el segell i el manual d’ús en el moment que es faci efectiva l'acreditació.

Notícies sobre clústers

No existe contenido en español relacionado con esta página. Puedes consultar noticias, en catalán, en nuestro buscador de prensa.

Acreditació de clústers: experiències i publicacions

No existe contenido en español relacionado con esta página. Puedes consultar informes, casos de éxito y otras publicaciones, en catalán, en nuestro banco del conocimiento.