• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Avís legal i política de privacitat

Política de Protecció de dades.

1. Drets d'informació

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i del reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, en endavant ACCIÓ, informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, amb la finalitat de dur a terme el manteniment i la gestió de la relació amb els sol·licitants d'informació o Usuaris que han accedit a través de formularis electrònics propis de l'Agència habilitats al Lloc Web, o bé mitjançant missatges de correu electrònic. Els fitxers han estat degudament inscrits a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Els informem que per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, ACCIÓ pot comunicar les seves dades personals a terceres entitats que prestin serveis de tractament de dades a favor d’ACCIÓ per a les finalitats més amunt detallades.

Certs serveis oferts al Lloc Web poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals.

2. Finalitat

Les dades que l'Usuari facilita són recollides per ACCIÓ amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, tramitar els serveis que sol·liciti, així com facilitar-li informació dels serveis que puguin resultar del seu interès.

3. Consentiment de l'Usuari

L'enviament de les dades, mitjançant l'ús dels formularis electrònics o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, alhora que l'enviament de comunicacions per via telemàtica i postal amb informació dels nostres serveis. L'Usuari també autoritza expressament la comunicació de les seves dades a terceres entitats domiciliades tant a territori espanyol com a l'estranger que prestin serveis de tractament de dades a favor d’ACCIÓ per a les finalitats més amunt indicades. L'acceptació de l'Usuari perquè les seves dades siguin tractades, rebi comunicacions comercials per via telemàtica o postal o a la transferència internacional de dades en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre un caràcter revocable sense efectes retroactius, conforme el que disposa la legislació vigent.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a ACCIÓ són vertaderes i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació d’aquestes.

4. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels Clients i Usuaris

L'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, d'acord amb els termes i condicions previstes a la pròpia LOPD, adreçant un escrit a dades.accio@gencat.cat; o adreçant un escrit a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, CP 08008 de Barcelona.

5. Seguretat

ACCIÓ manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc Web, sens perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

ACCIÓ es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades contingudes al fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, alhora que a conferir-los un tractament segur en les cessions i moviments internacionals de dades que, en el seu cas, puguin produir-se.

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.