ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa PREE 5000 Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis a municipis de menys de 5000 habitants

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural publica la convocatòria d’ajuts a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

Els municipis de repte demogràfic són els municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

Aquests ajuts, finançats amb fons Next Generation EU, s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 2 Implementació de l’Agenda Urbana Espanyola: Pla de rehabilitació de l’habitatge i regeneració urbana, Inversió 4 Programa de regeneració i repte demogràfic.

Actuacions subvencionables

Podran ser objecte d’aquests ajuts les dues tipologies d’actuacions següents:

 1. Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica.
 2. Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària per a tots els usos d'edificis complerts existents.

Les actuacions objecte de l'ajut hauran d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida, amb la corresponent justificació mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'edifici. Addicionalment, les actuacions objecte d'ajut han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni.

No seran subvencionables les actuacions realitzades en edificis de nova construcció, les intervencions en edificis existents que suposin una ampliació de la superfície construïda o que comportin un canvi d'ús de l'edifici, les actuacions sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici o la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts (sempre que tinguin residència fiscal a Espanya):

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials amb ús d’habitatge.
 • Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d’edificis.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per dur a terme obres de rehabilitació.
 • Les empreses de serveis energètics (ESEs) o els proveïdors de serveis energètics. Per poder ser-ne beneficiàries, hauran d’actuar d’acord amb el contracte que tinguin establert amb la propietat i acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.
 • Les entitats locals.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat.

Quantia

L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 5.574.330,00 euros.

Les quanties màximes dels ajuts seran d’entre el 50 i el 20% incrementables amb un ajut addicional en el cas que la qualificació energètica final de l’edifici sigui A o B o que, com a conseqüència de les actuacions subvencionades, s’hagi aconseguit un increment de 2 o més lletres d’eficiència.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 22 de febrer de 2022 i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2023 o quan s’esgoti pressupost.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8610 del 21-02-2022

Contacte

Telèfon: 931 031 181