ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Pla MOVES III_Incentius a la mobilitat eficient i sostenible

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Es contemplen dos programes d’incentiu a la mobilitat elèctrica:

  • Actuació 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll i de pila d’hidrogen.
  • Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries del programa MOVES 3:

  • Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, per les que ofereixin béns i/o serveis en el mercat, en el cas hauran d'estar donats d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
  • Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l'anterior apartat.
  • Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que estableix en el seu article 11.3.
  • Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el nombre d'identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E , F, G, J, R o W. També seran elegibles les entitats de conservació de Polígons o societats agràries de transformació el NIF comenci per V.
  • Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les que ofereixin béns i serveis en el mercat en el qual es consideraran incloses en l'anterior punt.

Quantia

Dotació total per al període 2021-2023: 65.787.765,00 €.

Termini

Del 02/10/2021 al 31/12/2023.

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Modificació de la resolució ACC/2914/2021 (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8514 Data 01.10.2021

Contacte

Telèfon: 931 031 181

mobilitat.eficient.icaen@gencat.cat