ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Pla MOVES III

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Es contemplen dos programes d’incentiu a la mobilitat elèctrica:

  • Actuació 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll  i de pila d’hidrogen.
  • Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries del programa MOVES 3:

  • Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, per les que ofereixin béns i / o serveis en el mercat, en el cas hauran d'estar donats d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
  • Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l'anterior apartat.
  • Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que estableix en el seu article 11.3.
  • Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el nombre d'identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E , F, G, J, R o W. També seran elegibles les entitats de conservació de Polígons o societats agràries de transformació el NIF comenci per V.
  • Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40 / 2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les que ofereixin béns i serveis en el mercat en el qual es consideraran incloses en l'anterior punt.

Quantia

Dotació total per al període 2021-2023: 65.787.765,00 €

Termini

Del 02/10/2021 al 31/12/2023.

Més informació

Accés al tràmit

Modificació de la resolució ACC/2914/2021

Referència legal DOGC núm. 8514 Data 01.10.2021

Contacte

Tel. 93 857 40 00