ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa Investigo

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 01/08/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Aprovada la convocatòria d’ajuts, en règim de concurrència no competitiva, destinats al finançament, per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal i en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del "Programa investigo" per a la contractació de persones joves en la realització d'iniciatives de recerca i innovació. Les persones contractades han de tenir 16 o més anys i no haver complert els 30 anys, trobar-se desocupades i estar inscrites com a demandants d'ocupació en el moment de començar la relació contractual.

Actuacions subvencionables

Els ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar al finançament dels costos laborals i salarials de les persones joves contractades per executar iniciatives de recerca i innovació. Els costos subvencionables inclouen:

 1. Costos laborals i salarials, incloent la cotització per a tots els conceptes a la Seguretat Social
 2. Ajuts al desplaçament per valor de 1.000 euros a l’any quan la persona contractada tingui residència en una província o illa diferent a on desenvoluparà el seu lloc de treball

Els contractes a subvencionar tindran una durada d’un mínim de 12 mesos i hauran de ser a temps complet. La durada de la subvenció s’estendrà fins a un màxim de dos anys. 

Beneficiaris

Poden tenir la condició de beneficiaris els següents organismes, centres i entitats:

 • Organismes públics d’investigació
 • Les universitats públiques i privades i els seus instituts universitaris
 • Centres i institucions sanitàries públiques i privades vinculades al Sistema Nacional de Salut
 • Instituts d’investigació biomèdica o sanitària
 • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica
 • Centres públics i privats que tinguin com a activitat principal la R+D+i
 • Empreses del sector públic o privat que estiguin invertint en la realització d’iniciatives de recerca i innovació

Quantia

Per tal de finançar els costos laborals i salarials l’ajut serà de 22.405,94 euros per persona contractada i any en el cas del contractes en els grups de cotització de la Seguretat Social 9 a 5 (ambdós inclosos) i de 33.108,92 euros en el cas de contractes en els grups 4 a 1. En el cas que les entitats beneficiaries ho sol·licitin, de forma addicional rebran també un ajut de 1.000 euros a l’any per persona contractada per finançar els costos de desplaçament. 

El pressupost total per a la realització de les actuacions objecte d'aquesta convocatòria ascendeix a 71.129.030 euros. D'ells, cinquanta-vuit milions set-cents nou mil sis-cents vuitanta euros (58.709.680,00€) per a l'exercici 2022 i dotze milions quatre-cents dinou mil tres-cents cinquanta euros (12.419.350,00) per a l'exercici 2023.

Termini

S'estableixen els següents terminis de presentació de sol·licituds:

 • Un primer termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado.
 • Per a l'exercici 2022 s'estableix un segon termini de 4 mesos, comptats a partir del dia 25 d'abril de 2022 inclòs.
 • Per a l'exercici 2023 s'estableix un tercer termini de 4 mesos, comptats a partir del dia 1 d'abril de 2023 inclòs.

Més informació

Bases reguladores

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 305 del 22-12-2021

Contacte

Tel. 91 363 23 30