ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Programa Investigo

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització01/08/2023

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu d'aquests ajudes és aprovar, pel procediment de tràmit anticipat, la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del "Programa investigo", de contractació de persones joves de 16 o més anys i que no hagin complert 30 anys, i que es trobin desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació, en el moment de començar la relació contractual, en la realització d'iniciatives de recerca i innovació.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria d'àmbit estatal, sempre que compleixin els requisits exigits en cada cas, els organismes, centres i entitats de recerca i de difusió de coneixements recollits en l'article 4.1 de l'Ordre TES/1267/2021, de 17 de novembre, que s'obliguin a la contractació de persones joves que es trobin desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació, de 16 o més anys i que no hagin complert 30 anys en el moment de començar la relació contractual, en els termes previstos en aquesta ordre i en aquesta convocatòria.

Quantia

Aquesta convocatòria es desenvoluparà en el marc del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, i és objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU») a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

El finançament per a la realització de les actuacions objecte d'aquesta convocatòria ascendeix a 71.129.030 euros. D'ells, cinquanta-vuit milions set-cents nou mil sis-cents vuitanta euros (58.709.680,00€) per a l'exercici 2022 i dotze milions quatre-cents dinou mil tres-cents cinquanta euros (12.419.350,00) per a l'exercici 2023.

Termini

S'estableixen els següents terminis de presentació de sol·licituds:

  • Un primer termini en el qual les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta Resolució en el Boletín Oficial del Estado.
  • Per a l'exercici 2022 s'estableix un segon termini de 4 mesos, comptats a partir del dia 1 d'abril de 2022 inclòs.
  • Per a l'exercici 2023 s'estableix un tercer termini de 4 mesos, comptats a partir del dia 1 d'abril de 2023 inclòs.

Més informació

Bases reguladores

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 305 del 22-12-2021

Contacte

Tel. 91 363 23 30