ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Subvencions de l’eco-incentiu per a l’impuls del transport marítim de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2025  

A qui s'adreça

Empreses

Atenció: El termini de presentació de sol·licituds encara no ha obert

El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en concurrència no competitiva, de l’eco-incentiu per a l’impuls del transport marítim de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic. L’objectiu d’aquestes subvencions és incentivar als transportistes, carregadors i operadors logístics (entre d’altres) a que pugin els camions als vaixells per incrementar la quota del transport marítim i promoure el transvasament des del transport per carretera.  

Aquesta línia de subvencions s’emmarca en la Mesura 5 de la Inversió 4 del Component 6 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que fa referència a la “Mobilitat sostenible, segura i connectada”.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables en el marc d’aquesta convocatòria les activitats de transport internacional de mercaderies que es realitzi total o parcialment per via marítima entre ports situats en el territori dels Estats membres de la Unió Europea que demostrin un mèrit ambiental i socioeconòmic i que compleixin els requisits següents:

 1. Que l’activitat s’hagi realitzat després de la publicació de la corresponent convocatòria
 2. Que s’hagi realitzat amb caràcter previ a la sol·licitud de la subvenció
 3. Que compleixi amb la normativa sectorial vigent que sigui d’aplicació
 4. Que garanteixi el ple compliment del principi de “No causar dany significatiu” de la Comissió Europea
 5. Que contribueixi a la consecució dels objectius climàtics de la Unió Europea

Seran serveis de transport marítim de mercaderies elegibles els que es determinin a les corresponents convocatòries sempre que compleixin els requisits següents:

 1. Admetre l’embarcament d’unitats elegibles (bucs ro-ro, con-ro i ro-pax)
 2. Connectar ports situats al territori dels Estats membres de la Unió Europea
 3. Tenir origen o destí en un port d’interès general del territori nacional
 4. Ser un servei regular (la freqüència mínima s’establirà a la corresponent convocatòria)
 5. Ser un servei de transport marítim de mercaderies pel qual existeixi una ruta alternativa de transport íntegrament per carretera (incloent el creuament d’estrets o canals per via marítima)

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaries totes aquelles persones físiques o jurídiques establertes en un estat membre de la Unió Europea que hagin realitzat el pagament del noli marítim corresponent a l’activitat subvencionable, ja sigui del carregador, del transportista o de l’operador de transport.

Les empreses navilieres legalment autoritzades per realitzar transport marítim de mercaderies podran obtenir la consideració d’entitats col·laboradores en la gestió de la subvenció sempre i quan estiguin establertes en un Estat membre de la Unió Europea.   

Quantia

El cost subvencionable serà el corresponent a la reducció de costos externs en territori nacional al realitzar l’activitat subvencionable. La intensitat de la subvenció dependrà del mèrit ambiental i socioeconòmic demostrat durant la realització de l’activitat subvencionable que es produeix a l’utilitzar el servei elegible respecte a la ruta alternativa per carretera tenint en compte els costos externs ambientals generats pels vaixells en relació amb els dels vehicles terrestres. Aquests costos externs ambientals es calcularan tenint en compte els següents factors: capacitat, ocupació mitjana, tipus de combustible, sistemes de reducció d’emissions, velocitat, emissions al port i distància marítima.

La quantia total màxima de les subvencions a concedir i el repartiment anual del pressupost s’establirà a la corresponent convocatòria.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 d’abril al 30 de juny de cada exercici pressupostari a partir de la publicació de la convocatòria al BOE excepte que aquesta estableixi un termini diferent.  La convocatòria per al primer període elegible es publicarà una vegada finalitzat el procés de selecció d’entitats col·laboradores i finalitzarà el 31 de març del 2023.

Més informació

Noticia moncloa

Referència legal BOE Núm. 107 del 05-05-2022

Contacte

Telèfon: 915 977 000