ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa CE Implementa_Subvencions per impulsar les comunitats energètiques

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/02/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat la tercera i la quarta convocatòria del programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE Implementa). Amb la tercera convocatòria es donarà suport a projectes de petites dimensions (que suposin una inversió de menys d’un milió d’euros) i amb la quarta convocatòria a projectes de mitjanes i grans dimensions (amb un pressupost superior al milió d’euros d’inversió).

Aquesta convocatòria s’emmarca en la reforma 3 del component 7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Desenvolupament de les comunitats energètiques”. La finalitat del programa és donar suport a projectes que fomentin la participació en el sector energètic d'actors tradicionalment no participants i la finalitat dels quals sigui el desenvolupament de projectes d'energia renovable elèctrica i tèrmica, eficiència energètica, infraestructura per a mobilitat sostenible i gestió de la demanda mitjançant comunitats energètiques.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els projectes pilot que contemplin actuacions en una o varies de les àrees d’actuació següents:

 1. Energies renovables elèctriques: Instal·lacions de producció d’energia elèctrica, connectades o no a la xarxa, relacionades amb una o varies de les següents fonts d’energia: biomassa, biogàs o altres gasos renovables, eòlica, hidràulica i solar fotovoltaica.
 2. Energies renovables tèrmiques: Instal·lacions d’aprofitament, per a la generació d’energia tèrmica, d’alguna de les fonts d’energia renovable següent: biomassa, biogàs, biometà o altres gasos renovables, geotèrmia, hidrotèrmia i solar tèrmica, així com els sistemes d’aprofitament d’aquestes fonts.
 3. Eficiència energètica: Actuacions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica per tal de reduir el consum energètic. Les actuacions s’han de dur a terme en edificis d’ús residencial o edificis de qualsevol altre us on els socis de la comunitat energètica es beneficiïn de l’estalvi energètic resultant.
 4. Mobilitat sostenible: Actuacions relacionades amb la implantació d’infraestructura de recarrega de vehicles elèctrics i l’adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible per a mobilitat compartida.
 5. Gestió de la demanda: Actuacions vinculades a una o varies de les següents aplicacions: emmagatzematge darrera el comptador i sistemes de regulació mitjançant emmagatzematge hidràulic o altres sistemes d’emmagatzematge innovador que podran incloure bateries de pròxima generació o nous aprofitaments de bateries vehiculars (segona vida de bateries), agregació de la demanda d’energia tèrmica i sistemes per aconseguir flexibilitat de la demanda.

Els projectes que es poden acollir a la 3ª convocatòria han de suposar una inversió inferior a 1.000.000 d’euros. En el cas de la 4ª convocatòria s’estableix una inversió mínima per projecte superior a aquest 1.000.000 d’euros.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquest programa d’ajuts es consideraran subvencionables els costos següents:

 1. Despeses de gestió de la sol·licitud i de la justificació de la realització de les actuacions objecte d’ajut.
 2. L’elaboració dels projectes tècnics relacionats amb la realització de les actuacions.
 3. Els costos de redacció dels plecs objecte de licitació per a l’execució de les actuacions dels projectes subvencionables.
 4. Els costos de direcció facultativa de realització de les actuacions.
 5. Les despeses de coordinació de Seguretat i Salut de l’obra i muntatge.
 6. Les despeses d’execució de les obres, incloent obra civil i/o muntatge de les instal·lacions.
 7. La inversió en equips i materials relacionats amb les actuacions objecte d’ajut així com les instal·lacions auxiliars.
 8. Sistemes de gestió, control actiu i monitorització tant de la generació com de l’acumulació i la demanda d’energia elèctrica o tèrmica de les instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte d’ajut.
 9. Els costos de desenvolupament d’eines de gestió de la governança i/o administració de la comunitat energètica.
 10. Despeses de comunicació relatius al compliment de les obligacions d’informació i publicitat en el marc del NextGeneration EU y el PRTR.
 11. Costos relatius al compliment de les obligacions del principi DNSH.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris les persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes i que tinguin domicili fiscal a Espanya, que conformin una comunitat energètica segons allò establert a l’article 2.1 de l’Ordre TED/1446/2021, de 22 de desembre.

Segons l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), una comunitat energètica és una entitat jurídica formada per socis, els quals poden ser persones físiques, pimes o autoritats locals. La finalitat d’una comunitat energètica és proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o a les àrees locals on aquests operen.

Quantia

El pressupost total destinat a la tercera convocatòria, que finança projectes pilot petits, és de 10.000.000 d’euros. D’altra banda, el pressupost de la quarta convocatòria, destinada a finançar projectes que suposin una inversió superior al milió d’euros, és de 30.000.000 d’euros.

La intensitat màxima de l’ajut és del 60% dels costos subvencionables en el cas de les àrees d’actuació d’energies renovables elèctriques i d’energies renovables tèrmiques, del 30% en el cas d’actuacions en l’àmbit d’eficiència energètica i del 40% en el cas de projectes en el marc de la mobilitat sostenible. L’ajut màxim que podrà sol·licitar-se per a cada projecte serà la suma dels ajuts màxims per a cada àrea d’actuació en la que incideixi el projecte.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a les dues convocatòries s’iniciarà el dia 19 de desembre de 2022 i finalitzarà a les 12:00 hores del dia 13 de febrer de 2023.

Tercera convocatòria (document .PDF)

Quarta convocatòria

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Bases Reguladores BOE Núm. 308 del 24-12-2021

Contacte

Telèfon: 913 146 673

solicitudes.CEI@idae.es