ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a la participació de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals espanyoles en esdeveniments internacionals

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 10/11/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Cultura i Esport ha obert la convocatòria d'ajuts per a la participació de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals espanyoles, acabades o en projecte, en esdeveniments audiovisuals internacionals celebrats entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'octubre de 2023. El llistat de festivals, premis i esdeveniments elegibles es recullen a la convocatòria.

Es consideren pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals en projecte, aquelles que estan en fase de desenvolupament, o en fase de producció sense haver-la completat, entenent per tals:

 1. Projectes en fase de desenvolupament: Els que no han iniciat el seu procés de producció. S'inclouen, per tant, projectes que estiguin en fase de desenvolupament de la idea, escriptura o reescriptura del guió, realització de material promocional (dossiers creatius) i en fase de cerca de localitzacions i primeres formes de finançament per poder iniciar el procés de producció.
 2. Projectes en fase de producció: Els que estan en qualsevol estat comprès entre la fase de preproducció i la de postproducció, després d'iniciar el primer i abans de finalitzar el darrer. Aquests projectes ja compten amb equip tècnic i artístic, pla de treball, finançament i pressupost definitius, però no han finalitzat el muntatge de les imatges, so o VFX.

Es consideren pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals acabades les que han finalitzat el procés de postproducció i es troben al muntatge final. Excepcionalment, es poden considerar com a tals les que, per qüestions contractuals, estiguin pendents de retocs finals a la fase de postproducció i sempre que aquests no afectin el muntatge final.

Aquesta línia d'ajuts s’emmarca dins de la Inversió 1 «Programa de foment, modernització i digitalització del sector audiovisual» i del Component 25 «Espanya Hub Audiovisual de Europa» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajuts les empreses productores o distribuïdores que tinguin residència legal o establiment a Espanya en el moment de la percepció efectiva de la subvenció i que:

 1. Tinguin participació efectiva de caràcter creatiu, tècnic o de serveis en la producció o distribució de la pel·lícula o obra audiovisual objecte d’ajut.
 2. Hagi realitzat efectivament tots o part dels costos subvencionables inherents a la participació de la pel·lícula o obra audiovisual en algun dels esdeveniments internacionals recollits a la convocatòria.
 3. Quan es tracti de pel·lícules o obres audiovisuals realitzades en règim de coproducció internacional, la participació de les empreses productores espanyoles haurà de ser de, com a mínim, el 20%.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria seran subvencionables les despeses següents:

 1. Despeses d’inscripció a l’esdeveniment, en cas que es tracti d’un mercat, fòrum o laboratori de desenvolupament de projectes.
 2. Despeses de campanyes de publicitat en mitjans de comunicació.
 3. Despeses de materials promocionals, tant online com offline.
 4. En el cas de cerimònies d’entrega de premis: projeccions de premsa virtual screenings i private screenings dirigides als votants del premi en qüestió.
 5. Despeses de realització de teaser o de tràiler per a la seva presentació a l’esdeveniment.
 6. Despeses de tiratge i subtitulat de les copies exigides per participar en cada esdeveniment.
 7. Despeses de contractació d’empreses de relacions públiques o agències de premsa.
 8. Despeses de contractació d’empreses de transport per a l’enviament i retorn del material publicitari.
 9. Despeses de desplaçament i allotjament.
 10. Despeses relacionades amb els protocols COVID.
 11. Despeses d’organització de recepcions en el marc de l’esdeveniment (fins a un màxim del 20% de l’ajut).

Quantia

El pressupost total d'aquesta convocatòria és de 800.000 euros.

La quantia individual de cada ajut equivaldrà a l'import total de les despeses subvencionables efectivament realitzades per l'empresa sol·licitant amb ocasió de l'esdeveniment i expressades en la sol·licitud amb el límit màxim previst per a l'esdeveniment en qüestió.

Termini

Els terminis de presentació de sol·licituds seran:

 1. Per al procediment de selecció relatiu als esdeveniments que van finalitzar entre l'1 de novembre de 2022 i el 15 de març de 2023, deu dies hàbils a comptar des del 15 de març de 2023.
 2. Per al procediment de selecció relatiu als esdeveniments que se celebrin o finalitzin entre el dia 15 de març de 2023 i el 30 de juny de 2023, deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la data de finalització de cada esdeveniment.
 3. Per al procediment de selecció relatiu als esdeveniments que se celebrin o finalitzin entre el dia 1 de juliol de 2023 i el 31 d'octubre de 2023, deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de finalització de cada esdeveniment sense que en cap cas es pugui superar la data límit del 10 de novembre de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal BOE núm. 63 del 15-03-2023