ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix
Acreditació d’assessors per a l'any 2019-2022 en el marc dels programes d’ACCIÓ (modifica la Resolució EMC/1909/2019, de 8 de juliol)

Sol·licitar l'acreditació

Sol·licitar l'acreditació 21162 - 21162_Acreditacio Assessors Departament d'Empresa i Treball

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 31 de maig de 2022.

Als efectes de verificar el compliment dels requisits exigits s’haurà d’aportar, juntament amb el formulari de sol·licitud d’acreditació, la documentació següent:

Documentació general: 

 
a) Titulació universitària oficial espanyola o d’algun país membre de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui un país tercer, relacionada amb l’àrea o àrees d’expertesa per les quals es sol·licita l’acreditació.
b) En cas de no tenir titulació universitària oficial, presentar la titulació de formació especifica per l’àrea que s’acredita, sempre que superi 60 crèdits ECTS o equivalent.
c) Presentar els certificats oficials dels idiomes corresponents, en el cas de tenir-los.
d) Garantir que es disposa de perfil LinkedIn públic on hi consta la informació relativa a la formació, l’experiència i els serveis per als quals es posiciona com a expert.

Documentació justificativa de l’experiència, projectes i altres requisits de les àrees sol·licitades:


a) Experiència: justificable mitjançant l’informe de la vida laboral de la Seguretat Social, certificats d’empreses o nómines.
b) Projectes: justificar en el cas de totes les àrees d’expertesa excepte per a Propietat Industrial i per a Ecommerce per a la Internacionalització amb certificats emesos per les empreses amb les quals ha realitzat cada projecte indicat al formulari de sol·licitud, o bé la factura corresponent al projecte. En cas de no poder facilitar la documentació requerida per motius de confidencialitat, cal presentar l’acord de confidencialitat signat amb l’empresa.
c) Altres requisits específics de l’àrea Projectes Europeus - Horizon 2020:
a. Adjuntar un llistat de projectes assessorats i finalment presentats els darrers 5 anys (3 anys pel programa SME Instrument). Cal que indiquin la nota d’avaluació i si la proposta ha estat finançada o no.
d) Altres requisits específics de l’àrea Propietat industrial:
a. Certificat d’Agent de Patents Espanyol o Europeu.

Consultar les bases per la documentació acreditativa de les àrees d’expertesa amb requisits addicionals.

Requisits generals:


1. Disposar d’una titulació universitària oficial espanyola o d’algun país membre de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui d’un país tercer, relacionada amb l’àrea o àrees d’expertesa per les quals es sol·licita l’acreditació.
2. En defecte de la titulació establerta sota la lletra a) anterior, es considerarà titulació suficient per a l’acreditació com a assessor, una titulació de formació específica per l’àrea per la qual es sol·licita l’acreditació, que superi els 60 crèdits ECTS o equivalent.
3. Tenir coneixements de català, castellà i d’una tercera llengua avançats
4. Disposar d’un perfil públic a LinkedIn, que pugui ser consultat sense necessitat d’estar registrat a la plataforma, al qual s’especifiqui la formació, l’experiència i els serveis per els quals es posiciona com a expert.
5. Acceptar les condicions de col·laboració de l’Article 8 de la present resolució i el codi deontològic, disponible al web d’ACCIÓ.
6. Complir amb els requisits que consten a l’apartat 1.3 del present Annex, específics per a cada àrea d’expertesa, segons l’àrea o àrees a les quals s’opti.
7. No incórrer en cap de les incompatibilitats detallades a l’apartat 1.1 del present Annex.

Requisits específics per cada àrea d’expertesa:


La participació en el procés és oberta a totes les persones que compleixin els requisits establerts per a les diferents àrees d’expertesa, essent dos el nombre màxim d’àrees per les quals un assessor pot sol·licitar acreditar-se. Es pot optar, doncs, entre les següents àrees d’expertesa, quan es compleixin els requisits especificats a continuació:
1. Estratègia. Implica expertesa en el disseny i l’execució de plans estratègics en PIME.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

2. Internacionalització. Implica expertesa en l’exportació, en l’elaboració i execució de plans d’internacionalització, en la implantació d’accions de màrqueting internacional, en la comercialització de productes i serveis en mercats exteriors.
a) Haver exercit durant els últims 10 anys com a director d’exportació en empresa privada amb establiment operatiu a Catalunya demostrable específicament en l’àrea d’internacionalització i, d’aquests 10 anys, un mínim de 3 anys en assessoria per exportar productes o serveis.
b) Descriure tres projectes desenvolupats amb PIMES realitzats durant l’últim any, d’exportació de productes i serveis d’obertura d’un mercat nou.

3. Màrqueting, vendes i canals digitals. Implica expertesa en el disseny i l’execució de plans de màrqueting, en la gestió i la relació amb clients, en la direcció i el control de la xarxa de vendes, en l'optimització dels processos comercials i de venda, així com l'optimització dels canals digitals (el coneixement d’Internet com a instrument per augmentar la competitivitat de la PIME, estratègia SEM, campanyes SEO, posicionament en xarxes socials, reputació online, branding 2.0, entre d' altres.)
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

4. Operacions i organització. Implica expertesa en la millora i l’optimització de processos al llarg de tota la cadena de subministrament (aprovisionament, compres, producció i distribució), ja sigui en empreses de producte o de serveis, en la implantació de bones pràctiques, en l’optimització de costos (5S, SMED, TOC, VMI, JIT, CPFR, etc.), així com en l’establiment de polítiques orientades a la gestió i el lideratge de recursos humans, la implantació de sistemes de compensació i la retribució en base al rendiment, la redistribució de càrregues de treball, etc. També pot incloure expertesa i lideratge en processos de canvi organitzatiu, i de successió familiar.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

5. Finances i control de gestió. Implica expertesa en finances i control de gestió, així com en comptabilitat analítica, des de l’orientació en l’anàlisi financer, en implantació de tècniques i metodologies que permetin fer tancaments mensuals, desenvolupar plans de tresoreria i inversions, càlcul de marge brut, etc. fins a la construcció de quadres de comandament que permetin prendre decisions a les empreses.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

6. Corporate Venturing. Implica expertesa en l’assessorament a empreses mitjanes i grans en el disseny i la implementació de plans de col·laboració amb startups, entesos com aquells processos necessaris per a la definició d’oportunitats i reptes, definició de la proposta de valor de l’empresa per a les startups, identificació i selecció de startups, negociació d’acords, definició de procediments interns per a la integració dels projectes resultants de la col·laboració, disseny de programes d’incubació, acceleració o altres tipus de col·laboració, per a la definició de l’estratègia d’inversió, i la definició de processos per al seguiment i control dels projectes.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

7. Gestió de la Innovació. Implica expertesa en la definició i la implantació de models i eines de gestió de la innovació adaptats a les necessitats de l’empresa. Inclou principalment saber definir l’estratègia d’innovació i el procés d’innovació amb els mètodes i eines adients.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

8. Conceptualització i disseny de productes. Implica expertesa en les fases prèvies al desenvolupament de nous productes, és a dir, la generació de nous conceptes gràcies a l’anàlisi de les tendències del mercat i una adequada gestió del disseny.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

9. Economia circular. Implica expertesa en el desenvolupament i l’aplicació de sistemes de producció i consum més eficients i resilients, que facilitin entre d’altres la reutilització, la reparació, la renovació i el reciclatge de materials i productes que allarguin la seva vida útil. És per això que es requereixen coneixements i habilitats en l’estalvi i eficiència en l’ús de matèries primeres, en la utilització dels residus com a recursos i en nous models de negoci innovadors en camp com el de l’ecodisseny, de la servitizació, etc..
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

10. Tecnologia. Implica expertesa en la realització de desenvolupaments tecnològics i l’aprovisionament de tecnologia que permeti intensificar el valor tecnològic de productes, processos, serveis i/o models de negoci.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

11. Projectes Europeus - Horizon 2020. Implica expertesa oferint assessorament tècnic i financer en la preparació i la gestió de projectes europeus d’R+D i Innovació. Específicament cal que acreditar experiència en projectes col·laboratius presentats per empreses als programes marc d’R+D de la EU.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes amb l’acrònim, que identifica oficialment cada projecte, representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.
Per projectes al programa SME Instrument:
c) Descriure cinc projectes amb l’acrònim, que identifica oficialment cada projecte, representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats darrers 5 anys.

12. Compra pública innovadora. Implica l’assessorament en la preparació d’ofertes a licitacions de Compra Pública Innovadora a empreses.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

13. Fiscalitat en R+D+i. Implica l’expertesa en l’establiment d’una adient estratègia en relació a l’aplicació de les diferents eines fiscals lligades a la innovació, així com en la seva implementació pràctica i defensa davant la inspecció fiscal. Inclou els següents aspectes: deduccions per projectes d’R+D+i en totes les seves diferents formes de liquidació (autoliquidació, IMV, acord previ de valoració, consulta vinculant), ajustos comptables i bonificacions a la SS.

a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

14. Propietat industrial. Implica expertesa en assessorament en temes de propietat industrial i intel·lectual, patents i marques, i anàlegs, o expertesa en la representació dels interessos d’empreses en matèria de patents davant organismes i organitzacions intergovernamentals.
a) Estar acreditat com Agent de Patents Espanyol o Europeu.

15. Ecommerce per a la Internacionalització. Implica expertesa en la definició i execució de plans estratègics de productes o serveis mitjançant els canals digitals, en la gestió i relació amb els clients internacionals online, en la direcció i el control de la xarxa de vendes online, en l’optimització dels processos comercials i de venda (logística, sistemes de pagament, etc.), així com la introducció en nous canals digitals i la gestió omnicanal (especialització en àrees com l’ecommerce, presència en market places, posicionament SEM i SEO, estratègia en xarxes socials, e-mail marketing, reputació online, analítica web, entre d’altres.)

  1. Haver exercit durant els últims 5 anys en el departament d’exportació o el departament de negoci digital en empresa privada, o experiència professional demostrable de 5 anys en l’assessorament a altres empreses en aquesta àrea.
  2. Descriure tres projectes representatius de l'àrea per la qual s'acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

16. Canvi climàtic. Implica expertesa en algun dels àmbits següents: Mitigació i adaptació al canvi climàtic (ODS13), Transició cap a l’energia neta (ODS7), Mobilitat sostenible (Destination 5 Horizon Europe: Clean and competitive solutions for all transport mode), Preservació i us sostenible del oceans, mars i recursos marins (ODS14), Accés a l’aigua, sanejament i tractament d’aigües i us eficient dels recursos hídrics (ODS6), Transició de la indústria cap a l’economia circular (ODS12), Regeneració del capital natural dels ecosistemes terrestres (ODS15), Sostenibilitat dels sistemes de producció alimentària (ODS 2) i Ciutats climàticament neutres i circulars (ODS11).

  1. Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
  2. Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.”

 

Requisits específics per cada àmbit sectorial Ris3cat:
Opcionalment i addicionalment, els assessors podran acreditar-se en algun dels 7 àmbits sectorials prioritaris del RIS3CAT. Només és podrà acreditar en un màxim d’1 àmbit RIS3CAT.
1. Alimentació: inclou la indústria agroalimentària, però també altres graons de la cadena de valor com els sector primaris, la gran distribució, les indústries de l’envasat i l’embalatge, la maquinària per a l’alimentació, els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

2. Energia, i recursos: inclou les activitats de gestió dels recursos energètics, naturals i dels residus, en particular en activitats de més valor afegir i contingut innovador com l’eficiència energètica, la cogeneració, la domòtica, les energies renovables, la química orgànica i la fusió nuclear.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

3. Sistemes industrials: Són les activitats que tenen com a habilitat genèrica la gestió i el desenvolupament de sistemes industrials eficients (béns d’equip, química, maquinària i equips; robòtica; productes informàtics, electrònics i òptics, i material i equips elèctrics). S’inclouen especialment les activitats relacionades amb l’enginyeria de procés i l’advanced manufacturing.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

4. Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible: Inclou els sectors de l’automoció, de la motocicleta, del ferrocarril i de l’aeronàutica, i les activitats relacionades, i també els serveis de mobilitat de persones i mercaderies.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

5. Indústries basades en el disseny: Indústries que tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a factor transversal clau: els sectors del tèxtil, de la confecció, de la pell, del calçat, de la joieria, de l’artesania i de de l’hàbitat, com els mobles, la il·luminació, el tèxtil llar, el bany i els paviments.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

6. Indústries de la salut: química fina, preparats farmacèutics, universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca, indústria de tecnologies mèdiques, hospital i clíniques, assegurances i serveis relacionats.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

7. Indústries culturals i basades en l’experiència: inclou les indústries creatives i culturals (edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo, artesania) i serveis clau a Catalunya com el turisme i els esports.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

Requisits específics per l’àmbit sectorial Indústria 4.0:


Opcionalment i addicionalment a les àrees d’expertesa Estratègia, Operacions i logística i Tecnologia, els assessors podran acreditar-se en l’àmbit sectorial Indústria 4.0.
8. Indústria 4.0: Implica expertesa en la integració i l’aprofitament de les tecnologies emmarcades dins de la Industria 4.0 (Internet de les Coses Industrial i Sistemes Ciberfísics, Analítica de dades, Big Data i Intel·ligència Artificial, Computació al Núvol, Integració Horitzontal i Vertical de Sistemes, Ciberseguretat, Robòtica Avançada, Realitat Augmentada, Tecnologies de Simulació i Fabricació additiva, Impressió 3D) en empreses o processos industrials o de fabricació.
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en integració i aprofitament d’alguna de les tecnologies vinculades a la indústria 4.0.
b) Descriure tres projectes representatius de l’àrea per la qual s’acredita realitzats durant els darrers 5 anys.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit